Wat is de betekenis van Middeleeuwen?

2024-02-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Middeleeuwen

Middeleeuwen - Zelfstandignaamwoord 1. verouderde spelling of vorm van middeleeuwen van vóór 2006

2024-02-28
Studie begrippenlijst

Bijlesnetwerk (2017)

Middeleeuwen

De middeleeuwen is een historisch tijdvak tussen ongeveer 500 n.C. en 1500 n.C. dat de overgang vormt van de oudheid tot de (vroeg)moderne tijd. Het precieze begin en einde van de middeleeuwen is onderwerp van discussie. Velen noemen de val van het Romeinse Rijk (5e eeuw) als bepalende factor. Hierna regeerden verschillende volken over delen van he...

2024-02-28
Rijksmuseum

Rijksmuseum (2017)

Middeleeuwen

Met de Middeleeuwen wordt een lange periode aangeduid tussen de Oudheid en de Renaissance. Grofweg beslaat die periode 1000 jaar, van 500-1500. De val van het West-Romeinse rijk (476) is dan als begin van de Middeleeuwen genomen, de ontdekking van Amerika (1492) als einde van deze periode. In deze lange periode zijn verschillende kortere stijlperio...

2024-02-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

middeleeuwen

middeleeuwen - onbekend woordtype uitspraak: mid-del-eeu-wen 1. periode tussen ongeveer 500 en 1500 na Christus ♢in de middeleeuwen waren er nog geen auto's Onbekend woordtype: mid-del-eeu-wen

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Middeleeuwen

Cultuurperiode die de circa duizend jaar tussen de val van het West-Romeinse Rijk (410) en het begin van de Renaissance (15de eeuw) omvat. De naam is afkomstig uit de 19de eeuw, toen men de Middeleeuwen beschouwde als een periode van cultureel verval tussen twee periodes met klassieke beschaving. Kenmerkend voor de kunst tijdens de Middeleeuwen is...

2024-02-28
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Middeleeuwen

Periode van 500 tot 1500 n.C.

2024-02-28
XYZ van de klassieke muziek

Katja Reichenfeld (2003)

Middeleeuwen

Met de term 'Middeleeuwen' wordt algemeen de periode tussen de antieke oudheid en de nieuwe tijd aangeduid: het millennium tussen de 4de en de 14e eeuw, waarin na de val van Rome in Europa onder de heerschappij van Germaanse keizers een nieuw christelijk-feodaal regime werd gevestigd. De kloosters, die in de tijd van Karel de Grote (rond 800) in he...

2024-02-28
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

middeleeuwen

De middeleeuwen is een aanduiding voor de cultuurperiode van ± 500 tot ± 1500.

2024-02-28
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Middeleeuwen

tijdperk van de 5e tot de 16e eeuw, waarin een op Christelijke beginselen berustende beschaving ontwikkeld werd. De groote gedachten en hooge ontwikkeling der Middeleeuwen zijn langen tijd miskend onder invloed van het → protestantisme, maar beginnen tegenwoordig steeds meer en juister waardeering te vinden.

2024-02-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Middeleeuwen

s.pl., midsieuwen.

2024-02-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Middeleeuwen

tijdperk der wereldgeschiedenis tussen Oudheid en Nieuwe Geschiedenis, gewoonlijk gedateerd tussen 476 (val W.-Rom. Rijk) en 1492 (ontdekking van Amerika).

2024-02-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

middeleeuwen

v. mv.; gesch. de eeuwen gelegen tussen de oudheid en de nieuwe tijd inz. de jaren van 476-1492 n. C.

2024-02-28
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Middeleeuwen

tijdvak Y. 476 (val v/h W.-Rom. Rijk) tot 1492 (ontdekking v. Amerika).

2024-02-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Middeleeuwen

Naam, die wijst op een met twee andere tijdvakken contrasteerende periode, waarbij men ten onrechte veronderstelt, dat er geen nieuw tijdperk met eigen karakter meer zal volgen. Volgens de philologen is het een tijdperk van verval in de beoefening der Latijnsche taal: media Latinitas, tusschen dat van bloei: de Klassieke Oudheid, en van herleving:...

2024-02-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

middeleeuwen

(’middəl) mv. 1. Eig. tijdperk der ➝ geschiedenis tussen de oudheid en de nieuwe tijd. 2. Metf. Min. tijdperk van achterlijkheid, onbeschaafdheid, ruwheid, barbaarsheid.

2024-02-28
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Middeleeuwen

De geschiedenis van Europa en de onmiddellijk aan dit werelddeel grenzende gebieden wordt gewoonlijk in een aantal tijdperken verdeeld, n.l. de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwen, de Nieuwe en de Nieuwste Geschiedenis. Het is onmogelijk deze perioden scherp te begrenzen. Gewoonlijk rekent men tot de Oude Geschiedenis die der landen om de Middelland...

2024-02-28
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Middeleeuwen

Op voorgang van Christoph Cellarius (1634—1707), hoogleeraar te Halle, is men gewoon geworden, aan dat tijdperk van de geschiedenis in West-Europa, dat zich uitstrekt van den Romeinschen tijd tot de 15e eeuw den naam van Media aetas, d.i. Middeleeuwen te geven, omdat dit tijdperk door een eigen karakter zoowel van de oude geschiedenis als van...

2024-02-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Middeleeuwen

Middeleeuwen - (Mittelalter, Middle Ages, Moyen âge, Medium aevum), naam, dien men geeft aan een tijdvak in de gesch. der volken en der litteratuur. In de geschiedschrijving wordt de benaming „medium aevum’’ voor ’t eerst gebruikt door den 17e-eeuwschen Luikschen geschiedschrijver Raisin in zijn werk Leodium, terwijl Christoph Cellarius (1634—1707)...

2024-02-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

middeleeuwen

v./m. (mv.), de tijdruimte tussen de oudheid en de nieuwe tijd, gewoonlijk gerekend vanaf de val van het Westromeinse Rijk (476) tot de val van het Byzantijnse Rijk (1453) of de ontdekking van Amerika in 1492; (fig.) duistere, primitieve tijd. De term middeleeuwen (als aanduiding voor deze duister geachte periode) is ontstaan in de renaissance in d...

2024-02-28
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Middeleeuwen

het groote tijdperk in de geschiedenis tusschen de oudheid en den nieuwen tijd. De meesten laten de M. loopen van den ondergang van het west-romeinsche rijk (476 n. Chr.) tot de kerkhervorming (1517), anderen nemen den slag bij Soissons (486) of de regeering van Karel den Groote als het begin en de ontdekking van Amerika, de uitvinding der boekdruk...