Wat is de betekenis van Middeleeuwen?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Middeleeuwen

Middeleeuwen - Zelfstandignaamwoord 1. verouderde spelling of vorm van middeleeuwen van vóór 2006

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

middeleeuwen

middeleeuwen - onbekend woordtype uitspraak: mid-del-eeu-wen 1. periode tussen ongeveer 500 en 1500 na Christus ♢in de middeleeuwen waren er nog geen auto's Onbekend woordtype: mid-del-eeu-wen

Lees verder
2017
2023-02-07
Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk verzorgt bijles in heel Nederland

Middeleeuwen

De middeleeuwen is een historisch tijdvak tussen ongeveer 500 n.C. en 1500 n.C. dat de overgang vormt van de oudheid tot de (vroeg)moderne tijd. Het precieze begin en einde van de middeleeuwen is onderwerp van discussie. Velen noemen de val van het Romeinse Rijk (5e eeuw) als bepalende factor. Hierna regeerden verschillende volken over delen van he...

Lees verder
2017
2023-02-07
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Middeleeuwen

Met de Middeleeuwen wordt een lange periode aangeduid tussen de Oudheid en de Renaissance. Grofweg beslaat die periode 1000 jaar, van 500-1500. De val van het West-Romeinse rijk (476) is dan als begin van de Middeleeuwen genomen, de ontdekking van Amerika (1492) als einde van deze periode. In deze lange periode zijn verschillende kortere stijlperio...

Lees verder
2004
2023-02-07
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Middeleeuwen

Cultuurperiode die de circa duizend jaar tussen de val van het West-Romeinse Rijk (410) en het begin van de Renaissance (15de eeuw) omvat. De naam is afkomstig uit de 19de eeuw, toen men de Middeleeuwen beschouwde als een periode van cultureel verval tussen twee periodes met klassieke beschaving. Kenmerkend voor de kunst tijdens de Middeleeuwen is...

Lees verder
2004
2023-02-07
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Middeleeuwen

Periode van 500 tot 1500 n.C.

2003
2023-02-07
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Middeleeuwen

Met de term 'Middeleeuwen' wordt algemeen de periode tussen de antieke oudheid en de nieuwe tijd aangeduid: het millennium tussen de 4de en de 14e eeuw, waarin na de val van Rome in Europa onder de heerschappij van Germaanse keizers een nieuw christelijk-feodaal regime werd gevestigd. De kloosters, die in de tijd van Karel de Grote (rond 800) in he...

Lees verder
2002
2023-02-07
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

middeleeuwen

De middeleeuwen is een aanduiding voor de cultuurperiode van ± 500 tot ± 1500.

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

middeleeuwen

v./m. (mv.), de tijdruimte tussen de oudheid en de nieuwe tijd, gewoonlijk gerekend vanaf de val van het Westromeinse Rijk (476) tot de val van het Byzantijnse Rijk (1453) of de ontdekking van Amerika in 1492; (fig.) duistere, primitieve tijd. De term middeleeuwen (als aanduiding voor deze duister geachte periode) is ontstaan in de renaissance in d...

Lees verder
1967
2023-02-07
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Middeleeuwen

tijdperk van de 5e tot de 16e eeuw, waarin een op Christelijke beginselen berustende beschaving ontwikkeld werd. De groote gedachten en hooge ontwikkeling der Middeleeuwen zijn langen tijd miskend onder invloed van het → protestantisme, maar beginnen tegenwoordig steeds meer en juister waardeering te vinden.

1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Middeleeuwen

s.pl., midsieuwen.

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Middeleeuwen

tijdperk der wereldgeschiedenis tussen Oudheid en Nieuwe Geschiedenis, gewoonlijk gedateerd tussen 476 (val W.-Rom. Rijk) en 1492 (ontdekking van Amerika).

1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

middeleeuwen

v. mv.; gesch. de eeuwen gelegen tussen de oudheid en de nieuwe tijd inz. de jaren van 476-1492 n. C.

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Middeleeuwen

tijdvak Y. 476 (val v/h W.-Rom. Rijk) tot 1492 (ontdekking v. Amerika).

Lees verder
1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Middeleeuwen

Naam, die wijst op een met twee andere tijdvakken contrasteerende periode, waarbij men ten onrechte veronderstelt, dat er geen nieuw tijdperk met eigen karakter meer zal volgen. Volgens de philologen is het een tijdperk van verval in de beoefening der Latijnsche taal: media Latinitas, tusschen dat van bloei: de Klassieke Oudheid, en van herleving:...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

middeleeuwen

(’middəl) mv. 1. Eig. tijdperk der ➝ geschiedenis tussen de oudheid en de nieuwe tijd. 2. Metf. Min. tijdperk van achterlijkheid, onbeschaafdheid, ruwheid, barbaarsheid.

Lees verder
1928
2023-02-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Middeleeuwen

De geschiedenis van Europa en de onmiddellijk aan dit werelddeel grenzende gebieden wordt gewoonlijk in een aantal tijdperken verdeeld, n.l. de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwen, de Nieuwe en de Nieuwste Geschiedenis. Het is onmogelijk deze perioden scherp te begrenzen. Gewoonlijk rekent men tot de Oude Geschiedenis die der landen om de Middelland...

Lees verder
1926
2023-02-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Middeleeuwen

Op voorgang van Christoph Cellarius (1634—1707), hoogleeraar te Halle, is men gewoon geworden, aan dat tijdperk van de geschiedenis in West-Europa, dat zich uitstrekt van den Romeinschen tijd tot de 15e eeuw den naam van Media aetas, d.i. Middeleeuwen te geven, omdat dit tijdperk door een eigen karakter zoowel van de oude geschiedenis als van...

Lees verder
1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Middeleeuwen

Middeleeuwen - (Mittelalter, Middle Ages, Moyen âge, Medium aevum), naam, dien men geeft aan een tijdvak in de gesch. der volken en der litteratuur. In de geschiedschrijving wordt de benaming „medium aevum’’ voor ’t eerst gebruikt door den 17e-eeuwschen Luikschen geschiedschrijver Raisin in zijn werk Leodium, terwijl Christoph Cellarius (1634—1707)...

Lees verder
1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Middeleeuwen

het groote tijdperk in de geschiedenis tusschen de oudheid en den nieuwen tijd. De meesten laten de M. loopen van den ondergang van het west-romeinsche rijk (476 n. Chr.) tot de kerkhervorming (1517), anderen nemen den slag bij Soissons (486) of de regeering van Karel den Groote als het begin en de ontdekking van Amerika, de uitvinding der boekdruk...

Lees verder