Wat is de betekenis van Grondrechten?

2023-09-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

grondrechten

grondrechten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord grondrecht

2023-09-23
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

grondrechten

Ook aangeduid als fundamentele rechten of mensenrechten, vervat in de Grondwet en in diverse internationale verdragen. Zij worden wel onderscheiden in klassieke grondrechten en sociale grondrechten. Van deze zijn de klassieke grondrechten de belangrijkste. Te denken valt onder meer aan de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, van vereniging e...

Direct toegang tot alle 15 resultaten over Grondrechten?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Grondrechten

Rechten van de burgers van een land zoals die zijn opgenomen in de grondwet, bijvoorbeeld recht op vrijheid van geloof of vrijheid van meningsuiting.

2023-09-23
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Grondrechten

Fundamentele rechten, waardoor soms een beperking wordt gegeven van de bevoegdheid van de overheid, dan wel juist een actief optreden van de overheid wordt vereist.

2023-09-23
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Grondrechten

Grondrechten, rechten van de burgers (of van alle mensen), gegarandeerd door een grondwet of een wet, ter bescherming van hun persoonlijke vrijheden tegen willekeur van de overheid. Zo kent de Engelse Magna Charta (1215) reeds bescherming tegen willekeurige gevangenneming; ook de Engelse Bill of Rights (1689), de Amerikaanse Declaration of Independ...

2023-09-23
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Grondrechten

vrijheidsrechten van de individuele burgers, die zo belangrijk zijn, dat de grondwet de grenzen aangeeft waarbinnen deze rechten door de wetgever of door het bestuur geëerbiedigd dienen te worden, b.v. de vrijheid van drukpers, de vrijheid van vereniging en vergadering en de godsdienstvrijheid.

2023-09-23
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Grondrechten

rechten der burgers (of van alle mensen) door GW of wet gegarandeerd, ter bescherming van hun persoonlijke vrijheden tegen willekeur der overheid. Zo kent de Magna Charta (1215) reeds bescherming tegen willekeurige gevangenneming; ook de Engelse Bill of Rights (1689), de Amerikaanse Declaration of Independence (1776) en de Declaration des droits de...

2023-09-23
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Grondrechten

(Indon.) Men onderscheidt de volgende rechten op de grond: a. eigendom: o.a. particuliere landerijen en kleine percelen, bestemd voor bewoning en inrichting van nijverheid; b. recht van opstal (Art. 711 B.W.); c. erfpachtrecht; d. gebruiksrecht; e1. recht ingevolge de grondhuur-ordonnanties; e2, huurgrond op grond van de Agrarische Wet van 18...

2023-09-23
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Grondrechten

s.pl., biswiering.

2023-09-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Grondrechten

rechten door de wet aan de burgers gewaarborgd tegen willekeur van het staatsgezag. In Engeland de Magna Charta (r2i5), Petition of right (1627) en Bill of rights (1688). In Frankrijk de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), die werd nagevolgd als inleiding bij onze Staatsregeling van 1798. In de huidige Ned. Grondwet...

2023-09-23
Ensie deel 3

Redactie H.A. Enno van Gelder, Jakob Pieter Kruijt, Jan van den Brink, Johan Valkhoff (1947)

Grondrechten

In navolging van de Declarations of Rights der Amerikaanse staten — als eerste Virginia in 1776 — werd op 26 Augustus 1789 door de Franse Nationale Vergadering de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, behelzende een aantal natuurlijke, eeuwige en onveranderlijke rechten van de burgers, aangenomen. In 1791 w...

2023-09-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

grondrechten

o. mv. (grondbelasting).

2023-09-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Grondrechten

Grondrechten - fundamenteele vrijheidsrechten van de burgers in hun verhouding tot de overheid, als ➝godsdienstvrijheid, ➝drukpersvrijheid, vrijheid van ➝onderwijs, ➝persoonlijke vrijheid, ➝huisrecht, recht van ➝vereeniging en vergadering, recht van ➝petitie, ➝eigendomsrecht. De oorsprong der grondwetten is te vinden in de Declarations of Rights de...

2023-09-23
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

grondrechten

mv. grondbelasting.

2023-09-23
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Grondrechten

Grondrechten - Als zoodanig duidt men wel aan die rechten der burgers, welke men acht, dat in een welgeordenden staat nimmer aan hen mogen worden ontnomen. Ten tijde der Fransche Revolutie werden die rechten samengevat in de z.g.n. Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. Ook in de grondwetten vindt men veelal verschillende rechten der burg...