Wat is de betekenis van Gothiek?

2023-09-23
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

GOTHIEK

is een onderdeel van de kunst van de Middeleeuwen, n de-14de eeuw, die een hoge bloei kreeg in de Kerk na het gunstig verstrijken van het jaar 1000, waarin men het einde van de wereld verwachtte. Vooral ontstond er een krachtige opbloei van de architectuur. We verdelen de middeleeuwse kunst in Romaanse en Gothische kunst (11de en 12de eeuw; 13de en...

2023-09-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gothiek

I. bn., tot de Gothische stijl behorende of daarin vervaardigd : een Gothieke kerk ; — II. zn. v., de Gothieke of Gothische bouwstijl, de kruis- of spitsbogenstijl; (bij uitbr.) elke Gothische stijl; ook de cultuur die hem voortbracht: de geest der Gothiek.

Direct toegang tot alle 7 resultaten over Gothiek?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gothiek

of Gothische stijl, naam voor bouw- en later ook beeldhouw- en schilderstijl, die van I2e-i6e eeuw in Europa bloeide, door Renaissance werd verdrongen en toen als „Gothisch” (= barbaars) werd aangeduid, echter niets te maken heeft met de Goten doch in 12e eeuw zich in N.-Frankrijk geleidelijk ontwikkeld heeft. Het meest kenmerkend voor...

2023-09-23
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GOTHIEK

is de naam voor de kunst die in het laatst der 12de eeuw in Frankrijk, en wel speciaal in de Ile de France, haar volledige vorm gevonden had, nadat reeds eerder verschillende architectonische elementen waren ontstaan, die de Gothische bouwconstructies mogelijk maakten (zie hieronder: bouwkunst). Na de zware statische vormen van de Romaanse stijl, o...

2023-09-23
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Gothiek

of Gothische stijl. Deze bouwstijl heeft geheerscht in de tweede helft van de 13e en gedurende de 14e en 15e eeuw, zelfs nog, vooral in ons land, gedurende een deel van de 16e eeuw. Met de ontwikkeling van dezen stijl heeft de kerkelijke bouwkunst haar toppunt van techniek en schoonheid bereikt, daar zij zich wist los te werken van alle vroegere co...

2023-09-23
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gothiek

Gothiek - Gothische (gotische) stijl, een in Italië het eerst voorkomende benaming, eigenlijk voor alle stijlvormen, die niet waren afgeleid, noch in verband schenen te staan met den stijl der klassieke Oudheid, welke de schrijvers der Renaissance als de eenig ware bron van stijl beschouwden (zie STIJL). Meer in het bijzonder echter diende deze naa...

2023-09-23
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Gothiek

bn. tot de Gothiek, den Gothischen stijl behoorende of daarin vervaardigd: een Gothieke kerk.

Gerelateerde zoekopdrachten