Synoniemen van Geld

2019-10-16

Geld

Er zijn drie soorten geld: 1. Pasmunt. Dit is de oudste soort. Vroeger kon ieder zijn eigen zilveren of gouden munt slaan. De waarde was gelijk aan de intrinsieke waarde. Tegenwoordig heeft het rijk het alleenrecht van uitgifte van munten. 2. Bankbiljetten Papiergeld dat exclusief wordt uitgegeven door de Nederlandse Bank. Oorspronkelijk kon elk bankbiljet bij DNB worden ingewisseld tegen goud. Tegenwoordig wordt niet meer de volledige hoeveelheid bankbiljetten gedekt door goud. 3. Giraal ge...

2019-10-16

Geld

Algemeen aanvaard ruilmiddel.

2019-10-16

Geld

Beschikbaar budget voor het eindproduct.

2019-10-16

geld

Een algemeen aanvaardbaar ruilmiddel.

2019-10-16

geld

Een algemeen aanvaardbaar ruilmiddel.

2019-10-16

Geld

Geld - voor het geld zitten: de prostitutie beoefenen. Vgl. op het halfje zitten.

2019-10-16

Geld

Algemeen aanvaard ruilmiddel waarmee betalingen kunnen worden verricht.

2019-10-16

geld

geld - zelfstandig naamwoord 1. munten of papier om mee te betalen ♢ ik heb geen geld bij me 1. klein geld [munten] 2. groot geld [bankpapier] 3. voor half geld [voor de halve prijs] 4. gel...

2019-10-16

Geld

Geld - algemeen gangbaar betaalmiddel. Chèques en wissels vallen er dus buiten, als zijnde niet algemeen gangbaar. Het geld heeft den vroegeren ruilhandel voor koophandel doen plaats maken. De vroegere partijen bij het ruilverkeer zetten thans ieder hare waren eerst in geld om en daarna dit weder in het door haar gewenschte. Het bezwaar van den ruilhandel, dat beide partijen gelijkwaardige voorwerpen moeten aanbieden, is hiermede vervallen. — Men onderscheidt het geld in metaalgeld (d.i. hart...

2019-10-16

Geld

Geld is een onmisbaar ruilmiddel in het maatschappelijk leven; het stelt ieder in de gelegenheid, om zich ten allen tijde van de vruchten van zijn arbeid te ontdoen, en zich zoodanige zaken te verschaffen als hij meent noodig te hebben. Het dient alzoo om het onderling dienstbetoon der voortbrengers gemakkelijk te maken. Wij gevoelen zulks het duidelijkst als wij over den oorsprong van het geld nadenken, gelijk die door Adam Smith geschetst wordt. Hij zegt in hoofdzaak: zoodra de verdeeling van...

2019-10-16

Geld

Geld - in het algemeen is geld alles, wat dienst doet als waardemeter en ruilmiddel. In het dagelijksch leven worden echter munten, munt- en bankpapier geld genoemd. In de kindsheid van den handel bestond deze alleen in het ruilen van waar tegen waar, een voorwerp voor een ander voorwerp, bv. vee tegen kleederen of sieraden, graan tegen wapens, enz. Zoolang het geld als ruilmiddel ontbrak moet de handel wel zeer moeilijk geweest zijn en niet zelden verliezen ten gevolge gehad hebben, daar het in...

2019-10-16

Geld

Geld - is een economisch goed, dat tot taak heeft het ruilverkeer te vergemakkelijken en daartoe de eigenschap moet bezitten: 1° algemeen begeerd en gemakkelijk deelbaar te zijn; 2° de waarde van goederen en diensten te kunnen noemen. G. is een product van het ruilverkeer en dit laatste op zijn beurt van de arbeidsverdeeling. Oorspr. had dit ruilverkeer in natura plaats, d.w.z. door ruiling van goed tegen goed en van dienst tegen dienst. Omdat echter het zoeken van de gewenschte tegenpar...

2019-10-16

Geld

In onze moderne maatschappij heeft ’t geld langzamerhand zo’n grote, zelfs overdreven grote plaats ingenomen, dat we weleens vergeten, dat het geld eigenlijk oorspronkelijk niets anders is dan een betaalmiddel, waardoor ieder mens in ruil voor zijn arbeid, voedsel en andere dingen, die hij nodig heeft, kan krijgen. In vroeger tijden was er geen geld, maar bewerkten alle mensen den bodem en leefden van wat hun eigen grond opleverde, of gingen gezamenlijk op jacht of knollen en vruchte...

2019-10-16

Geld

Tijd in portatieve vorm.