Wat is de betekenis van Fabius?

2024-05-20
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Fabius

Zie Fabianus

2024-05-20
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Fabius

m ->Fabianus.

2024-05-20
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Făbĭus

naam van een Romeinse gens. Daarv. Făbĭānus, Fabiaans, fomix of arcus, door de censor Q. Fabius Maximus Allobrox opgericht, Cic., Sen.; plur. subst., Făbĭāni, ōrum, m., zij die tot de Fabius tribus behoren.

2024-05-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Fabius

(Gens Fabia), een Oud-Rom. Patriciërsgeslacht. Het meest bekende lid is Q. F. Maximus, bijgenaamd Cunctator (d.i. de draler), omdat hij, in de 2e Punische Oorlog (218-202) na de nederlaag der Romeinen aan het Trasimeense meer (217),tegen de overwinnaar Hannibal geen slag in het open veld waagde, maar door kleine onverhoedse aanvallen op diens...

2024-05-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

FABIUS

naam van een aanzienlijk patricisch geslacht in het oude Rome. Volgens de overlevering zou het afstammen van Herakles en een dochter van Euander. Tijdens de Republiek behoorde de gens Fabia tot de invloedrijkste Romeinse geslachten. Van 485-479 v. Chr. bekleedde steeds een Fabius het ambt van consul en in de oorlog tegen Veji (479) trokken 306 Fabi...

2024-05-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Fabius

('fa:bius) Romeins patricisch geslacht: 1. (Rullianus) konsul, versloeg de Samnieten 295 v. K. bij Sentinum. →: Decius Mus. 2. (Maximus) Cunctator (kunk'ta:tor) [Lat. Draler] diktator in de Tweede Punische Oorlog 217 v. K., vocht niet tegen Hannibal, maar hinderde hem in zijn bewegingen, ✝ 203 v.K.

2024-05-20
Klassiek handwoordenboekje

M.J Koenen en dr. Van Anrooy (1920)

Fabius

de gens Fabia was een der beroemdste patricische geslachten in Rome, tot welke o. a. behoorde Q. Fabius Maximus, de bestrijder van Hannibal, bijgenaamd Cunctator (talmer); zie ook Veji.

2024-05-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Fabius

Fabius - gens Fabia, een der oudste en voornaamste Romeinsche patriciërgeslachten, waarschijnlijk van Sabijnschen oorsprong, waarvan Hercules de stamvader zou zijn. Volgens Plinius hadden zij hun naam van faba, boon, en beteekende Fabii zooveel als boonenkweekers; volgens Plutarchus echter was het woord uit Fovii of Fodii, dit is wolfskuiljagers, o...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Fabius

Deze naam werd gevoerd door een van de aanzienlijkste geslachten der Patriciërs in het oude Rome. Het beschouwde Héracles (Hércules) als zijn stamvader, daar de zoon van dezen en van de dochter van Evander een dergelijken naam droeg. Dat deze familie althans zeer oud is, blijkt uit het verhaal, dat de aanhangers van Remus met den naam van Fabiussen...