2020-02-28

Depot

Een depot is de benaming voor een plek of gebouw waar goederen worden opgeslagen. Daarnaast kan een depot verwijzen naar een plek waar onderhoud wordt gepleegd aan voertuigen, zoals bussen, trams en treinen. Binnen de logistiek kan een depot naar verschillende plaatsen verwijzen. Ten eerste is een depot een opslag van goederen. In sommige gevallen gaan goederen niet direct van de producent naar een markt of winkel, maar worden de goederen eerst in een depot bewaard. Indien er in de logistieke ke...

2020-02-28

depot

depot - Spreektaal voor het totaal aan effecten dat door een klant aan een bank in bewaring is gegeven, ook wel depotrekening of verzameldepot genoemd.

2020-02-28

depot

depot - Zelfstandignaamwoord 1. (handel) een opslag- of bewaarplaats voor goederen, handelswaar, vervoermiddelen of dieren     ♢ - De inbeslaggenomen goederen gaan voorlopig in depot totdat duidelijk is wat ermee moet gebeuren.     ♢ - Het gezamenlijke depot voor de rijkscollecties van het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt in Amersf...

2020-02-28

Depot

Een depot is een vrij gemaakte plek waar de houtproducten van de oogst verzameld worden in afwachting van het transport.

2020-02-28

depot

Bezinksel. De vaste bestanddelen in de wijn die, naarmate deze ouder wordt, naar de bodem van de fles zakken. Bij wit zijn het vaak kristallen. Daar is niks mis mee. Het is zelfs een goed teken want het duidt op minimale of geen filtering. Rustig in de fles laten zitten. Soms is dat jammer, want bij oude port kan er nog wel eens de hoeveelheid van een flink glas achterblijven. Er zijn gevallen bekend van mensen die het op hun brood smeren. Ik neem dan toch liever Stilton.

2020-02-28

Depot

een ander woord voor het bezinksel van de dode en quasi dode gistcellen na de fase van de prise de mousse. Het ouder worden op dit depot van afstervende gistcellen - hetgeen autolyse wordt genoemd - geeft champagne de kans finesse en complexiteit te verkrijgen. Het depot wordt tenslotte verwijderd door een remuage en dégorgement.

2020-02-28

Depot

DEPOT, o. (-s), (hand.) voorraad van waren aan een derden ten verkoop gegeven; eene zaak, waar koopwaren in 't klein voor rekening van den groothandelaar verkocht worden: een thee-depot, een depot van wijnen; — plaats waar iets in voorraad gehouden wordt; — (krijgsk.) plaats waar troepen voor den dienst bestemd, verzameld, gekleed en geoefend worden ’t koloniaal depot te Harderwijk; — depot van discipline, strafbataljon, de klasse; verzamelplaats van paarden en krijgsmaterieel.

2020-02-28

depot

depot - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-poo 1. plaats waar dingen verzameld of bewaard worden ♢ de schilderijen stonden in een depot Zelfstandig naamwoord: de-poo de of het depot de depots het depotje

2020-02-28

Depot

Depot - hetgeen gedeponeerd is. Ook: een winkel of magazijn, waarin goederen tegen genot van zekere korting of provisie voor rekening van anderen worden verkocht, voorts ook de bewaarplaats. — Men onderscheidt twee soorten van depôts, n.1. open en gesloten. Bij het open depôt moet het in het depôt gegeven voorwerp, duidelijk omschreven worden op een depositobriefje, daar de ontvanger precies hetzelfde voorwerp moet teruggeven. Het gesloten depôt moet verzegeld zijn. Dikwijls geeft men alle...

2020-02-28

Depót

Depót is een Fransch woord, waardoor men een magazijn van munitie aanduidt. Ook reserve-troepen dragen dien naam, alsmede de plaatsen, waar zij voor de krijgsdienst worden gevormd.

2020-02-28

Depot

Depot - 1° (krijgsk.) in België een onderdeel van het regiment, de divisie of het legerkorps, bestemd om de uitrusting en de wapens van de afgezwaaide manschappen te bewaren en dat naargelang zijn bestemming regimentair hulpdepot, divisie- of korpsdepot geheeten wordt. Naast het depot bestaat het ➝ park, waar het reservematerieel geborgen is. De wapens en de uitrusting van de tot de mobilisatie van het regiment op te roepen militieklassen berusten bij het hulpdepot, die der overige af...

2020-02-28

depot

depot - o (depots), bewaarplaats, verzamelplaats; (ook) het bewaarde, in bewaring gegevene; voorraad (van zekere koopwaren) ten verkoop gegeven; een depot van wijnen

2020-02-28

depot

depot - Gebouwen, terreinen of andere faciliteiten waar men goederen, materialen of voertuigen in bewaring kan geven of opslaan. Gebruik 'stations' voor faciliteiten waar transportvoertuigen stoppen langs een route om passagiers of goederen te laten in- of uitstappen of in- of uit te laden, en die niet in eerste instantie voor de opslag van voertuigen of goederen worden gebruikt.

2020-02-28

Depot

is een Frans woord, dat letterlijk het best kan worden vertaald door „nederlegging”. Het wordt meestal gebruikt voor een magazijn van oorlogsmateriaal (munitie). Ook spreekt men van een depot van reservetroepen, en dan bedoelt men hiermee zowel de troepen zelf als de plaatsen, van waaruit 'zij georganiseerd en uitgerust worden.Wanneer een handelaar of fabrikant zijn goederen ergens in een winkel of opslagplaats, die hem niet toebehoort, neerlegt, ten verkoop of ter aflevering aa...

2020-02-28

dépôt

dépôt, - o., hetgeen in bewaring gegeven wordt ; bewaarplaats ; stapelplaats van koopmansgoederen; magazijn; plaats waar de recruten geoefend worden; aanvullingstroepen of aanvullingsmagazijn van krijgsbehoeften; ook: bezinksel van vochten; „dépôt-bataljon”, o. bataljon, dat recruten opneemt en oefent en ze af levert om geleden verliezen te herstellen; „dépôthouder” : verkooper van goederen en waren voor rekening van een ander.

2020-02-28

depôt

o. ter bewaring gegeven goed; bewaarplaats, stapelplaats v. koopmansgoederen; magazijn, opslagwinkel, afzetflliaal; plaats voor de uitrusting en africhting der aanvullingsmanschappen; aanvullingsmagazijn v. krijgsbehoeften enz.; bezinksel, afzetsel in vochten.