2020-01-27

De sluis in Medemblik

tussen Westergracht en Westfriesche Vaart (Westerdijk ong.) werd in 1929 aangelegd. Uit die tijd dateert ook de stalen ophaalbrug in de spoorlijn.

2019-01-12

Medemblik

Medemblik, - gem. in N.-Holland, in ’t N, van Drechterland langs de Zuiderzee, 887 II.A., alles klei; 2800 inw., waarvan 2500 in de stad. De stad M. ligt aan de Zuiderzee bij de spoorlijn naar Hoorn. Het is een der oudste plaatsen van N.-Holl., en heette vroeger Medemelacha; men meent, dat de Friesche koningen er hun zetel hadden, Floris V stichtte er ± 1285 een kasteel en schonk de plaats in 1288 stadsrechten. Het heeft in de verdere geschiedenis van N.-Holl. steeds een voorname rol gespeeld...

2018-07-30

Medemblik

Twee kilometer ten noorden van de haven van Medemblik staat windpark Lely in het water. Het is het eerste offshorewindpark in Nederland. Elk jaar wordt in het weekeinde van week 34 de 24 uurs Zeilrace gehouden. Het is het grootste evenement voor zeiljachten in Nederland. Er doen bijna 900 jachten met in totaal zo'n 6000 bemanningsleden aan mee. De feestelijke intocht van deze armada trekt elk jaar drommen bezoekers naar het IJsselmeerstadje. De prijsuitreiking vindt traditioneel op zondagochtend...

2018-03-26

Medemblik

City, originated in the first half of the 8th century on a creek ridge from Abbekerk. At the current Kerksteeg and Oostersteeg an elongated residential area developed on the creek with north of the creek de Middenleek dammed up to Oude Haven, which gave the city its name. The first mention (Medemolaca) dates from 985. The dam in the Oude Haven was located at the location of the current square in front of the town hall. The buildings to the north of the Oude Haven disappeared due to the intrusive...

2018-08-20

Sluis

Eene sluis is eene waterkeering, zoodanig ingerigt, dat de watergemeenschap tusschen het hoogere en lagere gedeelte van een kanaal of rivier kan opengesteld of afgesloten worden. Eene sluis bestaat gewoonlijk uit gemetselde hoofden, tusschen welke zich twee deuren bevinden, die naar de zijde van den hoogeren waterstand een flaauwen hoek met elkander maken. Aan zee heeft men twee paar deuren; het paar, dat zich het digtst bij de zee bevindt, maakt een hoek naar de zeezijde, om het zeewater te kee...

2019-09-18

Medemblik

Gemeente en stad aan het IJselmeer, in het Westfriesche zeekleigebied der provincie N. Holland; opp. 14 645 ha (13 760 ha van de ➝ Wieringermeer), omvattende de stad M., de buurtschap Brake en in genoemde droogmakerij de dorpen Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf, alsmede Oude Zeug; ca. 6100 inw., waarvan ca. ⅓ Kath. en ⅔ Prot. Hiervan wonen ongeveer 1500 in de Wieringermeer, die weldra een zelfstandige gemeente zal zijn. De Kath. behooren tot de parochie M. en de in de droogmakerij ges...

2019-01-17

Sluis

Sluis - 1) gem. in Zeel., in ’t W. van Zeeuwsch-Vlaanderen, langs de Belg. grens; 632 H.A., alles zeeklei, met 2800 inw., die ten plattenlande van landbouw leven. De gem. bevat het stadje S. en het dorp St.-Anna-ter-Muiden (tot 1880 een afzonderlijke gem., maar toen bij S. gevoegd). Het stadje telt omstr. 2200 inw., die van kleinhandel en wat nijverheid leven; het ligt aan de tramlijn door Zeeuwsch-Vlaanderen. — Gesch. Als oude naam komt tot 1330 veelal Lammin(o)svliet voor, daarna geregeld...

2018-12-06

SLUIS

SLUIS - v. (...zen), beweegbare waterkeering in eene rivier, kanaal of dok: eene sluis openen, sluiten; water door eene sluis inlaten, aflaten; kleine sluis, verlaat; — (bijb.) God opende de sluizen des hemels, liet het stortregenen; — inz. zulk eene, welke het water ten minste door twee paar openslaande deuren ophoudt en geschikt is, om vaartuigen door te laten; door eene sluis varen; — gekoppelde sluis, schutsluis waarvan de muren aaneengebouwd zijn, doch waarvan de hoogte en het hoogtel...

2019-08-13

Sluis

Een sluis is een inrichting, in een waterkering aangebracht, met het doel wateren, die op verschillend peil liggen, willekeurig met elkaar in verbinding te kunnen brengen. Al naar den dienst, dien de sluis moet doen, onderscheiden we schut- en duikersluizen, uitwaterings- en inlaatsluizen, keer- en spui-sluizen. Ons waterrijke land bezit natuurlijk een groot aantal sluizen en de Nederlandse ingenieurs zijn op dit gebied, ook voor het buitenland, vaak de deskundigen bij uitstek. De grootste sch...

2016-12-27

Sluis

Een bouwwerk (ook wel kunstwerk genoemd) in een dijk gelegen tussen twee kanalen, rivieren of meren. Met behulp van de verstelbare deuren in de sluis, kan een verschil in waterstand worden overbrugd.

2018-07-30

Sluis

Met 200 winkels op 2500 inwoners heeft Sluis waarschijnlijk de grootste winkeldichtheid in Nederland. Het trekt vooral Belgische kooplustigen. Dat verklaart waarom voor de introductie van de euro de meeste artikelen zowel in guldens als in Belgische francs zijn geprijsd. Andere belangrijke koopcentra in Zeeuws-Vlaanderen zijn Axel, Hulst, Oostburg en Sas van Gent. Vanaf de 9de eeuw vormen hemelhoge kerktorens een 'Gloria in excelsis Deo' in steen en een teken van de kerkelijke macht. Eeuwen late...

2020-01-02

De sluis in Drachten

De sluis bij de uitmonding van de Drachtstervaart in de Drait, gelegen ten westen van Drachten, werd in 1893 gebouwd als ‘Sluis I’. De naar plannen van O.M. Meek uitgevoerde sluis werd in 1935 hersteld. De sluiswachterswoning (Buitenstvallaat 4) en de ijzeren ophaalbrug dateren respectievelijk uit 1893 en 1935.

2019-06-08

sluis

sluis - Kunstmatige doorgangen voor water, uitgerust met een afsluitklep of deur voor het tegenhouden en reguleren van de stroom.

2020-01-02

Medemblik

Stad, ontstaan in de eerste helft van de 8ste eeuw op een vanaf Abbekerk lopende kreekrug. Bij de huidige Kerksteeg en Oostersteeg ontwikkelde zich op de kreekrug een langgerekte woonterp met ten noorden daarvan de tot Oude Haven afgedamde kreekrest de Middenleek, die de stad haar naam gaf. De eerste vermelding (Medemolaca) dateert uit 985. De dam in de Oude Haven bevond zich ter plaatse van het huidige plein voor het raadhuis. De bebouwing ten noorden van de Oude Haven verdween door het opdring...

2020-01-02

De sluis in Moordrecht

De sluis bij de Schielandse Hoge Zeedijk West bestaat uit twee sluizen met houten puntdeuren. De eerste sluis, bekend als de Snelle Sluis, werd in 1821-'29 aangelegd als verbinding tussen de Ringvaart en de Hollandse IJssel en is in 1987 herbouwd. De iets noordelijker gelegen tweede sluis dateert uit 1892.

2020-01-02

De sluis in Makkum

De sluis in de zuidarm van de Grote Zijlroede (bij Workumerdijk 1) is een bakstenen schutsluis met houten deuren. De in 1606 op deze plaats aangelegde sluis is vergroot en verbeterd in 1662-'63 en 1778 en gerestaureerd in 1994. Over de sluis ligt een ijzeren draaibrug uit circa 1900.

2017-11-14

sluis

sluis - zelfstandig naamwoord 1. bouwwerk in rivier of kanaal met deuren die de waterstand regelen ♢ er liggen verschillende schepen voor de sluis te wachten 1. de sluizen van de hemel gaan open [het begint te stortregenen] Zelfstandig naamwoord: sluis de sluis de sluizen

2020-01-02

De sluis in Schiedam

De sluis in de Schie (bij Nieuwe Sluisstraat 6) werd in 1778-'79 gebouwd naar plannen van Rutger van Bol'Es, ter plaatse van een 14de-eeuwse voorganger. De sluiskolk heeft natuurstenen gedenkplaten in Lodewijk XVI-stijl. Aan de noordzijde kwam in 1902-'03 de Nieuwe Sluis tot stand en midden over de oude sluis werd in 1902 op bestaande pijlers (1779) de Beursbrug gebouwd, een dubbele ijzeren basculebrug naar ontwerp van L. Doedes.

2020-01-02

De sluis in Delfshaven

De sluis (Aelbrechtskolk ong.) werd aangelegd in 1389, vernieuwd in 1595 en na de stormvloed van 1775 wederom vernieuwd in 1775-'77. De bijbehorende Piet Heynsbrug (bij Aelbrechtskolk 53), met gietijzeren hameipoort en smeedijzeren balanspriemen, werd in 1873 naar plannen van J. Biezeveld door gieterij L.J. Enthoven & Co. geleverd.

2020-01-02

De Kruisdijkschans in Sluis

De Kruisdijkschans (Heilleweg 8) ligt nabij de Stierskreek ten zuiden van Sluis. Deze dubbel omgrachte vierkante schans is de best bewaarde van de vier in 1640 tussen Sluis en Aardenburg aangelegde schansen (Kruisdijk-, Krabbe-, Olie- en Elderschans), die tot 1762 in gebruik zijn gebleven. Kort daarna werd de Kruisdijkschans gekocht door Pieter Hennequin, die het tot buitenplaats inrichtte en een sober vierkant tweelaags herenhuis liet bouwen. De lagere aanbouwen zijn uit later tijd, evenals de...