Wat is de betekenis van Commissaris der koningin?

1982
2023-01-29
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

COMMISSARIS DER KONINGIN

(vroeger - tot 1848 - Gouverneur der provincie, een in Limburg nog steeds gebruikelijke benaming). Hoogste gezagsdrager in de provincie, vertegenwoordiger van het Rijksgezag in en tegenover het provinciaal bestuur. Wordt benoemd door de Kroon en is voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Zijn instructie werd laatstelijk vastgestel...

Lees verder
1981
2023-01-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Commissaris der koningin

wordt door de Koningin in elke provincie benoemd tot wederopzeggens, is voorzitter in de vergadering van Provinciale en Gedeputeerde Staten; alleen in de laatste heeft hij een stem. Hij heeft het oppertoezicht over de Provinciale Griffie en over de provinciale diensten en bedrijven. In Limburg wordt hij gouverneur genoemd.

Lees verder
1976
2023-01-29
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

COMMISSARIS DER KONINGIN

Op 25 mei 1970legde Mr. H. P. Linthorst Homan zijn ambt als CdK neer, dat hij sedert 1946 had bekleed. Rond zijn opvolging ontstonden discussies, waarbij als belangrijkste element naar voren kwam, dat Friesland een Friese CdK wilde. Door o.m. mevrouw Visser uit Wolsum werd een handtekeningenactie gevoerd, teneinde Jhr. Ds. C. van Eysinga tot CdK...

Lees verder
1949
2023-01-29
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Commissaris der Koningin

(eig. des Konings), hoogste gezagsdrager in de Ned. provincie. Benoemd en ontslagen door de koning. Voorzitter der vergaderingen van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Belast met uitvoering der koninklijke bevelen en met toezicht op verrichtingen der Staten (art. 143 Gw.). Volgens zijn Instructie is de C. ook belast met zorg voor openbare orde in...

Lees verder
1947
2023-01-29
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

COMMISSARIS DER KONINGIN

is de hoogste gezagdrager in de provincie. Hij wordt door de Koningin benoemd en heeft zijn vaste woonplaats in de gemeente, waar de vergadering der Provinciale Staten wordt gehouden. Hij is Voorzitter van die vergadering en van Gedeputeerden, in welk laatste College hij stem heeft.Volgens art. 143 der Grondwet is zijn taak de uitvoering der Konink...

Lees verder
1937
2023-01-29
Pegasus

S. van Praag (1937)

commissaris der koningin

hoofd van het bestuur van een provincie.

1934
2023-01-29
Maatschappelijk leven

Maatschappelijk leven

Commissaris der koningin

De Commissaris der Koningin is een vertegenwoordiger der Regeering, benoemd door de Koningin. Hij is voorzitter van de vergaderingen van Prov. Staten en van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
1933
2023-01-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Commissaris der koningin

hoofd v/h bestuur v/e prov., vertegenwoordigt den vorst, houdt toezicht o/d Prov. Staten.

1933
2023-01-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Commissaris der koningin

Commissaris der koningin - Orgaan, aangesteld in elke provincie in Nederland door de koningin en belast met het toezicht op het béstuur der provinciale staten. De commissaris is bovendien voorzitter van de vergadering van de provinciale staten en die der gedeputeerde staten, heeft in het laatste college stem en in het eerste adviseerende ste...

Lees verder