Wat is de betekenis van Casuïstiek?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

casuïstiek

casuïstiek - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de leer van wetenschappelijke casussen 2. het toepassen van algemeen geldende regels op concrete gevallen Een goed geïllustreerde casuïstiek. Synoniemen [1] casusleer, casusstudie Verwante begrippen casuïst, casuïstisch

Lees verder
2017
2022-12-04
Marc De Coster

Auteur van o.a. Het Groot Scheldwoordenboek

Casuïstiek

Casuïstiek -verzameling en beschrijving van merkwaardige ziektegevallen.

2007
2022-12-04
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Casuïstiek

De term ‘casuïstiek’ is afgeleid van het Latijnse woord casus, dat ‘geval’ of ook wel ‘zaak’ of ‘kwestie’ betekent. De term speelt een belangrijke rol in de (met name de katholieke) moraaltheologie. In de middeleeuwse theologie werd de moraaltheologie, de theologisch-wetenschappelijke fundering van de christelijke zedenleer, samen met de dogmatiek...

Lees verder
1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Casuïstiek

[zie casus] onderdeel van de ethiek en de moraaltheologie dat de toepassing van de algemene beginselen en wetten op afzonderlijke concrete gewetensvragen ('gevallen') vastlegt. Zij houdt rekening met de omstandigheden en de elkaar soms kruisende regels, en heeft oog voor soms noodzakelijk geworden afwijkingen van de regel.

1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Casuïstiek

(kasuïstiek) leer van de oplossing van gewetensvragen; al te spitsvondige moraaltheologie; beschrijving van een ziektegeval

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Casuïstiek

[Lat. casus, geval], v., 1. (moraaltheologie) leer van de toepassing van de moraalwetten op afzonderlijke gewetensgevallen ; in ongunstige zin: spitsvondige moraaltheologie; oneig.: casuïstiek van de wetgever, poging om in de wet alle mogelijke gevallen te voorzien; 2. in diverse wetenschappen: ‘gevalbeschrijving’ of toepassing va...

Lees verder
1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Casuïstiek

leer der oplossing van gewetensvragen; gewetensleer; beschrijving van waargenomen gevallen in de geneeskunde

1955
2022-12-04
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CASUÏSTIEK

is het gedeelte der katholieke moraal waarin de algemene normen der katholieke zedenleer worden toegepast op de meest verschillende levensomstandigheden (casus), waarin de Christen komt te staan, en welke van hem een gewetensbeslissing vragen. De katholieke moraaltheologie moet zich krachtens haar aard op de casuïstiek toeleggen. Zij is immers...

Lees verder
1954
2022-12-04
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Casuïstiek

de studie en beschrijving van een reeks afzonderlijke ziektegevallen. Is in zekere zin het tegendeel van de meer algemene ziektekunde en geneeskunde.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Casuïstiek

v. 1., (in de moraaltheologie) leer van de toepassing der moraalwetten op afzonderlijke gewetensgevallen; in ongunst. zin: spitsvondige moraaltheologie: — oneig.: casuïstiek van de wetgever, poging om in de wet alle mogelijke gevallen te voorzien ; 2. (geneesk.) beschrijving van belangrijke, merkwaardige of zeldzame waarnemingen...

Lees verder
1949
2022-12-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Casuïstiek

(1), in de ethiek de wetenschap, die de beginselen der moraal-theologie op afzonderlijke gevallen (casus) toepast. De moderne, concrete ethiek heeft aangetoond, dat in deze methode, die vooral door de R.K. moraal-theologie is gehanteerd, een juist principe schuilt. Men wachte zich echter voor haarkloverij en laxisme;(2) (recht) oplossing van specia...

Lees verder
1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

casuïstiek

v. gewetensleer, leer om gewetensvragen op te lossen; (ook:) leer der kunstgrepen, sluwe vondsten.

1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

casuïstiek

v. (toepassing van de moraaltheologie op bepaalde gewetensvragen [casus] en de oplossing er van; gewetensleer; ongunstig: spitsvondige moraaltheologie).

1933
2022-12-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Casuïstiek

moraaltheologie, de wetenschappelijke leer v/d oplossing van gewetensconflicten.

1933
2022-12-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Casuïstiek

Casuïstiek - is een vertakking der ➝ moraaltheologie, die de Christelijke zedenwet op afzonderlijke gewetensgevallen (casus conscientiae) toepast. De aard der moraaltheologie als practische wetenschap brengt de casuïstische methode vanzelf met zich mede. De wetenschappelijke positieve en systematische moraaltheologie, die in het licht der...

Lees verder
1926
2022-12-04
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Casuïstiek

God gaf ons de zedewet als een richtsnoer voor ons handelen. Hoezeer nu echter ook van de tien geboden geldt, dat zij doorzichtig zijn en hoezeer het inzicht in Gods wet door de verklaring der geboden in de prediking en in geschriften steeds meer verhelderd is, toch doen zich in het leven wel eens gevallen voor, waarin een Christen niet recht weet,...

Lees verder
1925
2022-12-04
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

Casuïstiek

(Lat. van casus = geval). Dat gedeelte der zedeleer, hetwelk handelt over de gevallen, waarin door een botsing van tegenstrijdige plichten het geweten in moeielijkheid kan geraken over wat te doen staat. Zoo b.v. de kwestie van het al dan niet geoorloofd zijn van een noodleugen of van het niet houden van een door geweld, list of bedrog afgeperste b...

Lees verder
1916
2022-12-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Casuïstiek

Casuïstiek - in de moraal-theologie de handleiding om de moraalwetten, op afzonderlijke gewetensgevallen (casus conscientiae) toe te passen. Zij vormt de practische aanvulling van de wetenschappel. moraal-theologie en is voor den R. K. zielzorger, die in en buiten den biechtstoel in de gelegenheid komt, in de meest verschillende, dikwijls zeer inge...

Lees verder
1870
2022-12-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Casuïstiek

Casuïstiek noemde men in de voormalige godsdienstige zedeleer dat gedeelte, hetwelk zich bezig hield met de oplossing van zeer moeijelijke gewetensbezwaren in bepaalde gevallen, vooral bij een strijd van verschillende pligten. Men vindt reeds sporen van casuïstiek bij de Stoïcijnen, maar zij ontwikkelde zich vooral bij de Talmudisten, bij de middel...

Lees verder
1869
2022-12-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Casuïstiek

wordt de leer genoemd, naar welke in alle twijfelachtige gevallen bepaald wordt, welke wijze van handelen de geoorloofde en de beste is. Men beeft alzoo eene philosophische C., die de zedeleer der rede tot rigtsnoer heeft; eene juridieke C., die men regtsgeleerde spitsvondigheid kan noemen; en eene christelijke of theologische C„ waarbij de z...

Lees verder