Wat is de betekenis van beginsel?

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

beginsel

beginsel - Zelfstandignaamwoord 1. regel waar je je in ieder geval aan wilt houden Artikel 10: Beginsel van loyale samenwerking (Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG)). 2. eenvoudig grondbegrip van een wetenschap In de wetenschap is een belang...

2023-12-06
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

beginsel

beginsel - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-gin-sel 1. regel waar je je in ieder geval aan wilt houden ♢ mijn beginsel is dat je je vrienden moet helpen 2. eenvoudigste eigenschappen waar je van uitgaat ...


Direct alle 9 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Beginsel

s.n., bigjinsel (it), stelling.

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Beginsel

o. (-s, -en), 1. aanvang: alle goê beginsels met God, zei de man, en hij sloeg zijn wijf met een kruisbeeld; 2. de beginselen der rekenkunde algebra, eenvoudigste eigenschappen, de grondslagen: 3. oorsprong, datgene waarvan iets uitgaat, waarop het berust: de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid (Spreuk. 9:...

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

beginsel

o. beginsels, beginselen (1 aanvang; 2 eenvoudigste eigenschap, grondslag; 3 oorsprong; 4 overtuiging, principe, grondregel, stelling inz. op godsdienstig, moreel, politiek gebied): 1. alle beginsels zijn moeilijk; 2. de beginselen der planimetrie, meestal in het mv.; 3. de vreze des Heren is het beginsel van alle wijsheid; 4. zijn beginsel liet da...

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Beginsel

o. (-en, -s) I. mv. (-en) Eig. dat waarmede men, bij het studeren van een wetenschap, begint: -en der meetkunde. II. Metf. 1. Algm. datgene waarin iets zijn oorsprong heeft : de vreze des Heren is het der wijsheid. 2. Inz. stelling, overtuiging waaruit de handelingen voortkomen : godsdienstige, morele, politieke -en; een man van -en, van ernstige,...

2023-12-06
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Beginsel

Reeds in de oude wijsbegeerte is aangetoond, dat men niet tot in het oneindige kan terugredeneeren. Men komt eindelijk tot zekere stellingen, die niet meer kunnen worden bewezen, die van zich zelf duidelijk zijn en den grondslag zijn, waarop de bewijzen rusten. Zoo hebben we in de wiskunde de z.g. axiomas. Niet alleen echter op het gebied van de wi...

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beginsel

o. (-en, -s), 1. de beginselen van de rekenkunde, algebra, eenvoudigste eigenschappen, de grondslagen; 2. grondstelling van een systeem of theorie: het beginsel van de wet is, dat ieder naar vermogen evenveel belasting betaalt; 3. stelling, overtuiging, waarnaar iemand handelt, m.n. op het gebied van godsdienst, zedelijkheid en staatkunde, principe...

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Beginsel

BEGINSEL, o. (-s, -en), het is slechts een beginsel eerste proeve (van een leerling); — de beginselen der rekenkunde, algebra, eenvoudigste eigenschappen, de grondslagen; — oorsprong van iets, datgene waarvan iets uitgaat, waarop het berust: het beginsel der wet is, dat ieder naar vermogen evenveel belasting betaalt; de vreeze des Heer...