Wat is de betekenis van ambt?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ambt

ambt - Zelfstandignaamwoord 1. officiële betrekking, post die meestal van overheidswege toegekend wordt en enige vorm van gezag uitstraalt Het ambt van politieagent, minister, leerplichtambtenaar. 2. geestelijke taak of dienst die iemand beroepshalve uitvoert He...

Lees verder
2018
2021-04-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ambt

ambt - zelfstandig naamwoord 1. openbare functie bij overheid of kerk ♢ hij bekleedt het ambt van dominee Zelfstandig naamwoord: ambt het ambt de ambten

Lees verder
2000
2021-04-16
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Ambt

Openbare bekendmaking.

1955
2021-04-16
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

AMBT

in de Kerk duidt naar katholieke opvatting op een geheel van instituten, waardoor de verheerlijkte Heer zijn drievoudig ambt van priester, profeet en koning onder zijn volk voortzet. Het ambt is gave Gods en orgaan van Christus; in de kracht van de Geest spreekt en handelt het „in de naam des Heren”. De ambtsdrager wordt „gesteld&...

Lees verder
1952
2021-04-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ambt

s.n., amt (it), bitsjinning.

1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ambt

o. (-en), 1. openbare betrekking waartoe men door de overheid of enig erkend gezag benoemd wordt; post, bediening : ’t ambt van burgemeester, van onderwijzer, van dijkgraaf : een ambt aanvaarden, vervullen, uitoefenen, bekleden, neerleggen ; — het verstand komt met het ambt, (meest scherts.) als men een ambt...

Lees verder
1949
2021-04-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ambt

(1), betrekking in dienst van een openbaar lichaam. (Staat, provincie, gemeente, waterschap enz.) of van een kerk; (2) oude eenheid van plaatselijk bestuur.

Lees verder
1933
2021-04-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ambt

Ambt - zie Benoeming. Kerkelijk ambt (Latijn: officium) is volgens C.I.C. can. 145: „een door goddelijke of kerkelijke verordening vast ingesteld ambt, dat volgens de kerkelijke wetten moet worden vergeven, en een deelen in de kerkelijke macht, hetzij om te wijden, hetzij om te besturen, met zich meebrengt”, dus een regelmatig bestaande en door de...

Lees verder
1926
2021-04-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Ambt

De oorspronkelijke beteekenis van het woord „ambt” is geen andere dan „dienst” of „bediening” in het algemeen. Zoo is in 1 Kron. 6 : 31 sprake van degenen, „die David gesteld heeft tot het ambt des gezangs in het huis des HEEREN”, en worden de verschillende tempeldiensten in 2 Kron. 23 : 18 „amb...

Lees verder
1916
2021-04-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ambt

Ambt - in het algemeen een dienst, die op opdracht berust, het zij dan van wereldlijken of geestelijken (kerkelijken) aard. Bepaaldelijk een geestelijke dienst, die op goddelijke opdracht berust. Onderscheiden van beroep, dat uitsluitend een wereldlijk karakter draagt en niet in een bepaalde opdracht of dienstbetrekking bestaat. Ook van het politie...

Lees verder
1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AMBT

o. (-en), openbare betrekking waartoe men door de overheid of eenig erkend gezag benoemd wordt; post, bediening ’t ambt van burgemeester, van predikant, van dijkgraaf; een ambt aanvaarden, vervullen, uitoefenen, bekleeden, neerleggen; — het verstand komt met het ambt, (meest scherts.) als men een ambt aanvaardt, krijgt men vanzelf de no...

Lees verder
1870
2021-04-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ambt

Ambt, afkomstig van het Latijnsche woord Ambitus (zie dat artikel), beteekent in het algemeen eene betrekking, die men van eene hoogere magt verkregen heeft — in den regel eene betrekking in den Staat, in eene provincie of in eene burgerlijke gemeente. Wie haar bekleedt, draagt den naam van ambtenaar. Op het gebied der godgeleerdheid wordt g...

Lees verder