Synoniemen van Ambtenaar

overheidsdienaar, staatssecretaris
2019-10-22

Ambtenaar

Een ambtenaar is een persoon die is aangewezen om in openbare dienst werkzaam te zijn in een door de overheid beheerde dienst. Iemand wordt dan ook vaak benoemd als ambtenaar, wanneer hij of zij werkt voor een overheidsinstantie. Een ambtenaar is ondergeschikt aan een hoger gezag en is aangesteld in een openbare betrekking. Een ambtenaar verricht een deel van de overheidstaak. Ambtenaren kunnen in Nederland werken bij de rijksoverheid, een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instelli...

2019-10-22

ambtenaar

Het begrip ambtenaar heeft 15 verschillende betekenissen: 1) een gemeenteambtenaar met als taak het houden van de registers van de burgerlijke stand en in het bijzonder het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen en het omzetten van huwelijken en geregistreerde partnerschappen 2) een Belgische ambtenaar die in dienst is bij een gewest 3) lid van de rechterlijke macht 4) een ambtenaar die omkoopbaar is; een corrupte ambtenaar 5) een ambtenaar die in de koloniale tijd in die...

2019-10-22

Ambtenaar

Werknemer die werkzaam is in een bedrijf dat valt onder de CAO-sector overheid. Zie ook: CAO-sector overheid, Trendvolger, Werknemer

2019-10-22

Ambtenaar

Iemand die in dienst is van het bestuur. Een ambtenaar zorgt voor het uitvoeren van besluiten, het innen van belasting of het handhaven van de orde.

2019-10-22

ambtenaar

ambtenaar - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) een mannelijk persoon die aangesteld is in een door de overheid beheerde dienst Er is morgen een vergadering van alle ambtenaren. Woordherkomst Afgeleid van ambt met het achtervoegsel -enaar Verwante begrippen beambte

2019-10-22

ambtenaar

ambtenaar - zelfstandig naamwoord uitspraak: amb-te-naar 1. iemand die bij de gemeente of de overheid werkt ♢ de ambtenaar vroeg of ik mijn paspoort wilde laten zien Zelfstandig naamwoord: amb-te-naar de ambtenaar de ambtenaren het ambtenaartje

2019-10-22

AMBTENAAR

m. (-s of -en), persoon, door het openbaar gezag met een ambt bekleed: de staat zorgt voor zijne ambtenaren; — burgerlijk ambtenaar, niet tot het leger behoorend; — rechterlijk ambtenaar, algemeene benaming van de leden der rechterlijke macht; — ambtenaar van het Openbaar Ministerie, ambtenaar, in het bijzonder belast met de handhaving der wetten, de vervolging van alle strafbare feiten en het doen uitvoeren van alle strafvonnissen; — ambtenaar van den burgerlijken stand, belast met het...

2019-10-22

Ambtenaar

Ambtenaar - (Ned. Recht) (zie Ambtenaren) is ieder, die bijwijze van speciaal beroep werkzaam is ten dienste van staatsbestuur of administratie (vgl. Kranenburg, Ned. Staatsrecht I 1928). Onder dit (wetenschappelijke) begrip vallen derhalve o.m.: rechters, (beroeps)militairen, belasting- en douaneautoriteiten, onderwijzers, etc. Niet echter: kamerleden, die hun functie immers niet als beroep uitoefenen, noch ook miliciens. In de wetenschap is veel gestreden over de vraag of „arbeiders” in di...

2019-10-22

Ambtenaar

Ambtenaar - iemand, die in vasten dienst is der overheid (rijk, prov., gemeente, enz), onverschillig of hij een ambt vervult of niet. De begrippen ambt en ambtenaar dekken elkaar dus niet. De wettelijke bepalingen omtrent arbeidsovereenkomst zijn ten aanzien van ambtenaren niet van toepassing, ten ware zij, hetzij vóór of bij den aanvang der dienstbetrekking door of namens partijen, hetzij bij wet of verordening, van toepassing zijn verklaard (art. 1637z B.W.). De bezoldigingen der ambtenaren,...

2019-10-22

Ambtenaar

Man van de klok . . het klokslag heengaan.