Wat is de betekenis van Abraham a sancta clara?

1955
2021-12-05
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ABRAHAM A SANCTA CLARA

(1644-1709), Duits Augustijnermonnik, was een beroemd predikant en volkstheoloog. In woord en geschrift, beurtelings gebruik makend van gevoel, humor en sarcasme, van zijn levenservaring, zijn kennis van mens en natuur, van heden en verleden, werkte hij aan de zedelijke verheffing van hoog en laag.

1926
2021-12-05
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Abraham à Sancta Clara

of, zooals hij eigenlijk heet, Ulred Megerle werd geboren in Juli 1644 te Krahenheinsetten (Baden). Hij studeerde te Ingolstadt en Salzburg en trad 1662 in de orde der Augustijnen, wier provinciaal hij later werd. In 1668 kwam hij naar Weenen als prediker aan de Augustijner kerk. Zeven jaren 1682—1689 woonde hij in Graz, daarna weder in Weene...

Lees verder
1916
2021-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Abraham a sancta clara

Abraham a sancta clara - is de kloosternaam, onder welken de Augustijner barrevoeter Ulrich Megerle beroemd geworden is. Hij werd geboren 2 Juli 1644 te Kreenheinstetten (Baden). Den grootsten tijd zijns levens bracht hij als prediker aan de Augustijnerkerk te Weenen door, waar hij 1 Dec. 1709 stierf. In 1677 had hij den titel van hofprediker gekre...

Lees verder
1870
2021-12-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Abraham a sancta clara

Abraham a sancta clara, eigenlijk, Ulrich Megerle geheeten en den 4den Junij 1642 te Krähenheimstetten bjj Möskirch in Zwaben geboren, was een der merkwaardigste mannen van zijn tijd. In 1660 werd hij te Marienburg opgenomen onder de barrevoeters van de Augustijner orde; vervolgens studeerde hij te Weenen en werd als prediker eerst te Tara i...

Lees verder
1869
2021-12-05
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Abraham a sancta clara

kloosternaam van Ulrich Megerle (geb. te Krahenheimstetten in Zwaben 4 Junij 1642, gest. te Weenen 1 Dec. 1709), Augustijner monnik, van 1669 af hofprediker te Weenen, een geboren volksredenaar, vooral bekend door zijne dikwijls herdrukte predicatien en geschriften vol geestige scherts en luim, en daardoor zeer bemind en in menig opzigt nuttig.