Competente onderneming betekenis & definitie

Een onderneming is competent als deze het vermogen heeft om voortdurend en op een gecoördineerde wijze middelen aan te wenden en in te zetten voor respectievelijk de realisatie van de ondernemingsdoelen en de creatie en distributie van klantwaarde (zie ook begrip waardecreatie).

De competente onderneming streeft naar het herkennen en benadrukken van het dynamische, systemische, cognitieve en holistische karakter van organisatorische competentie.
Een competente onderneming is in staat te reageren op het dynamische karakter van de omgeving waarin een onderneming opereert, zelfs als de marktbehoeften en beschikbare technologieën veranderen. Bovendien weet een competente onderneming zich aan te passen aan de veranderende interne organisatieprocessen welke voortkomen uit verschillende vormen van organisatie entropie, zoals geleidelijke afname van organisatie focus en progressief afnemende verwachtingen van de prestaties en succes van een onderneming.
Een competente onderneming is in staat het systemische karakter en de interacties tussen ondernemingen te managen. Deze bekwaamheid duidt op het managen van de bedrijfseigen middelen voor de creatie van waarde, en op het managen (beoordelen, verkrijgen en coördineren) van belangrijke specifieke middelen welke toegankelijk zijn voor een onderneming, maar die niet vallen onder de bedrijfseigen middelen.
Een competente onderneming is ook in staat de cognitieve processen en strategische logica te managen. Het inzetten van middelen voor de creatie en distributie van klantwaarde in de definitie duidt op deze derde bekwaamheid.
Tot slot is een competente onderneming in staat het holistische karakter van ondernemingen als open systemen te managen. De realisatie van de ondernemingsdoelen in de definitie van een competente onderneming duidt op deze vierde bekwaamheid. Om een onderneming te leiden moet het strategisch management in staat zijn doelen vast te stellen die bij de realisatie ervan tevredenheid oplevert voor zowel de onderneming maar ook voor bijvoorbeeld de verschaffers van toegankelijke middelen.