Waarborg betekenis & definitie

Waarborg (Een) is de zekerheid, welke men bij eene overeenkomst verkrijgt doordien een derde zijne bezittingen aansprakelijk stelt voor de nadeelen, die uit de niet nakoming der geslotene overeenkomst voor den belanghebbende zouden kunnen voortvloeijen.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018