Synoniemen van waarborg

2020-01-27

Waarborg

Waarborg - Van Dillen en Middelkoop. Wet omtrent den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken, f 0.70. Amsterdam. L. J. Veen.

2020-01-27

Waarborg

Waarborg (Een) is de zekerheid, welke men bij eene overeenkomst verkrijgt doordien een derde zijne bezittingen aansprakelijk stelt voor de nadeelen, die uit de niet nakoming der geslotene overeenkomst voor den belanghebbende zouden kunnen voortvloeijen.

2020-01-27

WAARBORG

WAARBORG - m. (-en), onderpand, zekerheid: iets ten waarborg geven; dat is een waarborg voor de toekomst; borg, borgtocht: hij heeft goede waarborgen.

2020-01-27

waarborg

waarborg - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-borg 1. de zekerheid dat gebreken nog voor rekening van de verkoper komen ♢ dat is wel een waarborg voor de kwaliteit Zelfstandig naamwoord: waar-borg de waarborg de waarborgen Synoniemen garantie

2020-01-27

waarborg

waarborg - Garanties die betrekking hebben op handelswaar en de koper daarvan de verzekering geven dat defecten recht geven op het indienen van schadeclaims.

2020-01-27

WAARBORG

Boezemwaterschap in Wonseradeel (2600 ha). Opgericht in 1917. Overkoepelt oude èn nieuwe waterschappen.Hoofdtaak: gemeenschappelijke buitenwaterkering der vijf inliggende waterschappen en hun binnenwaterleidingen. Elk der onderdelen zorgt voor bemaling. Voorzitter W. door Ged. Staten, bestuursleden door vijf waterschappen gekozen. Voor het wapen —Boezemwaterschap.

2020-01-27

Waarborg

Waarborg - van gouden en zilveren werken. Krachtens de wet van 18 Sept. 1852, Stb. 178, waarvan de meermalen gewijzigde tekst opnieuw is bekend gemaakt bij K. B. van 5 Dec. 1901, Stb. 235, nadien nogmaals gewijzigd, laatstel. 16 Oct. 1921, Stb. 1123, moeten alle binnen het rijk vervaardigde gouden en zilveren werken van rijkswege door keurmerken op hun gehalte gewaarborgd worden. Behalve essaailoon wordt daarbij belasting geheven, bedragende voor goud ƒ 30.— en voor zilver ƒ 1,50 per hectogr...

2019-03-14

Waarborg (kantoor van)

Waarborg (kantoor van) - rijkskantoor belast met de stempeling van gouden en zilveren voorwerpen.

2018-08-07

Garantie

zie Waarborg.

2018-11-15

Cautie

Cautie - waarborg, zekerheidsstelling.

2019-09-19

garant

m. borg, waarborg; borgstelling.

2019-09-19

garantie

v. borgtocht, waarborg, zekerheid; vrijwaring.

2019-07-11

garant

garant, - m., borg; waarborg.

2019-03-14

Securiteit

Securiteit - zekerheid,waarborg, onderpand.

2018-09-02

1. garant

1. GARANT, m. (-en), borg, waarborg.

2018-12-06

1. WAARSCHAP

1. WAARSCHAP - v. (w. g.) verzekering, waarborg.

2019-07-10

garant

garant - m. (garanten), borg, waarborg

2017-05-03

Zekerheid

In dit bestek: waarborg, veiligheid, het veilig stellen van belangen, bescherming, rechtszekerheid. Rechtszekerheid. Bescherming van de rechtspositie onder meer door wettelijke bepalingen. Sociale zekerheid. Bescherming tegen nadelige gevolgen van ziekte, werkloosheid, ongeval, enzovoort van een persoon in loondienst. Via sociale wetgeving kwamen sociale verzekeringen tot stand, die de werknemer tegen loonderving willen veilig stellen. Zekerheid van de arbeidsplaatsVan de werkgelegenheid.

2017-05-02

Launch customer

Gast/klant die een waarborg betekent voor het voortbestaan van het bedrijf.

2017-02-22

Aanbetaling

Gedeeltelijke betaling van verschuldigde som, geldend als voorschot of als waarborg op de verschuldigde som.