Synoniemen van waarborg

2019-10-23

waarborg

waarborg - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-borg 1. de zekerheid dat gebreken nog voor rekening van de verkoper komen ♢ dat is wel een waarborg voor de kwaliteit Zelfstandig naamwoord: waar-borg de waarborg de waarborgen Synoniemen garantie

2019-10-23

Waarborg

Waarborg - van gouden en zilveren werken. Krachtens de wet van 18 Sept. 1852, Stb. 178, waarvan de meermalen gewijzigde tekst opnieuw is bekend gemaakt bij K. B. van 5 Dec. 1901, Stb. 235, nadien nogmaals gewijzigd, laatstel. 16 Oct. 1921, Stb. 1123, moeten alle binnen het rijk vervaardigde gouden en zilveren werken van rijkswege door keurmerken op hun gehalte gewaarborgd worden. Behalve essaailoon wordt daarbij belasting geheven, bedragende voor goud ƒ 30.— en voor zilver ƒ 1,50 per hectogr...

2019-10-23

Waarborg

Waarborg (Een) is de zekerheid, welke men bij eene overeenkomst verkrijgt doordien een derde zijne bezittingen aansprakelijk stelt voor de nadeelen, die uit de niet nakoming der geslotene overeenkomst voor den belanghebbende zouden kunnen voortvloeijen.

2019-10-23

WAARBORG

WAARBORG - m. (-en), onderpand, zekerheid: iets ten waarborg geven; dat is een waarborg voor de toekomst; borg, borgtocht: hij heeft goede waarborgen.

2019-10-23

Waarborg

Waarborg - Van Dillen en Middelkoop. Wet omtrent den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken, f 0.70. Amsterdam. L. J. Veen.

2019-10-23

waarborg

waarborg - Garanties die betrekking hebben op handelswaar en de koper daarvan de verzekering geven dat defecten recht geven op het indienen van schadeclaims.