Tadama betekenis & definitie

Tadama (Reinier Willem), een Nederlands geschiedkundige, geboren te Amsterdam den 20sten November 1810, promoveerde te Leiden in de regten, werd advocaat en procureur en vervolgens kantonregter te Zutfen, lid van den gemeenteraad aldaar, alsmede van de Provinciale Staten van Gelderland. Hij overleed den 24sten Mei 1860. Van zijne geschriften vermelden wij: „Willem, graaf van Berg en zijne tijdgenooten enz. (1846)”, — „De waarheid aangaande Ludolf van den Berg enz. (1847)”, — „Tijdrekenkundig register van alle oorkonden, in het stedelijk archief te Zutfen berustende (1864)”, — „Geschiedenis van het veengericht en van het latere Duitsche Rijkskamergericht in hunne betrekking tot Nederland (door de Leidsche Maatschappij met goud bekroond)’’, — en verschillende opstellen in Nyhoff's „Bijdragen”, alsmede eenige stukken in de „Kroniek” van het Historisch Genootschap.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018