Quaestor betekenis & definitie

Quaestor noemde zich een Romeinsch magistraat, die zich op den laagsten trap der hoogere eerambten bevond.

Men had quaestores urbani, alzoo genoemd, omdat zij in de stad (urbs) bleven. Zij zorgden voor de schatkist, hielden aanteekening van uitgaven en inkomsten, ontvingen de boeten, bewaarden in den tempel van Saturnus bij de schatkist ook de standaarden der legioenen, die niet in dienst waren, en zorgden voor de ontvangst van vreemde gezanten. Zij hadden geene regtspraak, geen regt tot straffen en werden ook niet vergezeld door lictoren. Nadat Augustus eene keizerlijke schatkist verordend en het beheer van deze op andere wijze geregeld had, werden de quaestoren van de zorg voor de geldmiddelen ontheven.

— Voorts waren er quaestores militares, die met de consuls ten oorlog trokken. In 421 vóór Chr. werden er 2 gekozen, en dit aantal was ten tijde van Caesar tot 40 geklommen. Zij begaven zich toen naar de wingewesten met de praetoren en propraetoren, om er te zorgen voor het geldelijk bestuur, voor de betaling der soldij, voor de aanschaffing van levensmiddelen, voor de inning der contributiën enz.

— Eindelijk waren er 4 quaestoren, belast met het beheer van de 4 deelen, waarin het land tusschen de Po en de Straat van Messina was gesplitst, namelijk het Po-gewest, het Tibergewest, Campanië en Zuid-Italië. De quaestoren werden gekozen door het volk in de comitia tributa. Om dat ambt te bekleeden, moest men vóór Sulla 27, later 30 jaren oud zijn, — voorts onder de Keizers 25 jaren. Augustus benoemde ook nog quaestores principis of quaestores palatii, die werkzaam waren in ’s Keizers kabinet en wetten ontwierpen, welke vervolgens werden ingediend bij den Senaat.

In Frankrijk droegen in de Nationale Vergadering van 1848-1851, alsmede sedert 1871 drie leden, die voor de geldelijke aangelegenheden van dit ligchaam moeten zorgen, den naam van questeurs.— Ook in ons Vaderland voert de penningmeester van kerkelijke en andere ligchamen wel eens den titel van „quaestor”.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018