Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 09-08-2018

Massa

betekenis & definitie

Massa noemt men de door het gewigt te bepalen hoeveelheid stof, waaruit een ligchaam bestaat, terwijl men de hierdoor ingenomene ruimte met den naam van uitgebreidheid (volumen) bestempelt. De verhouding van massa en volumen bij verschillende ligchamen is wegens de verschillende digtheid zeer onderscheiden. Men bepaalt de massa door weging in het luchtledige en het volumen door meting van den inhoud.

Het woord massa wordt ook in de krijgskunde gebezigd; vooreerst van eene geslotene kolonne zonder de sterkte der troepenmagt in aanmerking te nemen, en in de tweede plaats van een aantal vóór of naast elkander geplaatste bataljons, ieder in geslotene kolonne geformeerd. Voorts spreekt men ook van artilleriemassa, namelijk eene zamenvoeging van verschillende batterijen. Een algemeen te wapensnellen heet in Frankrijk levée en masse. Dikwijls bedoelt men met de massa de groote volksmenigte zonder onderscheid van stand. Eindelijk bezigt men dat woord van zelfstandigheid in het algemeen en gewaagt dus van eene harde, weeke of vloeibare massa.