Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 07-08-2018

2018-08-07

Flink

betekenis & definitie

Flink (Govert) of Flinck, een uitstekend Nederlandsch schilder, werd geboren te Cleef den 25sten Januarij 1614.

Zijne bemiddelde ouders wenschten hem voor den manufaetuurhandel op te leiden, doch Govert besteedde al zijn tijd aan de beoefening der teekenkunst, zoodat zpn patroon, bij wien hij den handel zou leeren, hem wegzond. Grievend was dit voor zijn vader, die alle schilders als losbollen beschouwde. Gelukkig moest Lambert Jacobs, Doopsgezind leeraar te Leeuwarden en een verdienstelijk beoefenaar der schilderkunst, te Cleef eene predikbeurt waarnemen, en de oude heer Flink kwam door het hooren van dien man van zijn vooroordeel terug. Govert ging nu als leerling met Jacobs naar Leeuwarden, en begaf zich vervolgens met zijn medeleerling Jacob Backer naar Amsterdam, om er onder de leiding van Rembrandt zich verder te ontwikkelen. Weldra schilderde hij stukken, welke voor het werk van zijn beroemden meester konden doorgaan, terwijl hij na den dood van dezen zich meer beijverde om den stijl der Italianen na te volgen. Hij vervaardigde een groot aantal voortreffelijke schilderijen, zoodat hij binnen en buiten ’s Lands gunst en roem verwierf, leefde op een onbekrompen voet, bouwde eene ruime schilderzaal, ontving van den keurvorst van Brandenburg diens afbeeldsel ten geschenke, met diamanten omzet, en genoot de vriendschap van Johan Maurits van Nassau.

Door burgemeesters van Amsterdam werd hem de vervaardiging opgedragen van 8 groote stukken voor de groote zaal van het stadhuis en van 4 kleinere, om in de bogen geplaatst te worden, en de schetsen waren gereed, toen de dood hem den 4den Februarij 1660 wegnam. Men vindt van hem op het Paleis te Amsterdam: „Izaäk zegent Jacob”, — „Een schuttersfeest na het sluiten van den Munsterschen Vrede”, — „De gezanten van Rome, rijke geschenken brengende aan Marcus Curius”, — en „Salomo’s gebed om wijsheid”. Door hem geschilderde portretten vindt men van hem in het Muséum Boymans te Rotterdam, alsmede afbeeldingen van eenige vorsten van Nassau op eene groote schilderij op het Hof te Leeuwarden,—voorts doeken van zijne hand te München, Dresden, Berlijn en Parijs. Zijne stukken onderscheiden zich door een harmonieus coloriet en eene zorgvuldige uitvoering.