Eastlake betekenis & definitie

Eastlake (Charles Lock), een uitstekend Engelsch schilder en voorzitter der Académie van schoone kunsten te Londen, werd geboren te Plymouth in 1793, vormde zich te Londen en Parijs tot schilder en zette zijne studiën voort te Venétië en te Bome, waar vooral de kunstgewrochten van Titiaan hem aantrokken. Zijne historische stukken vonden in zijn vaderland weinig bijval, zoodat hij zich weldra tot het genre bepaalde en in 1824 door eene reeks van roovertafereelen grooten roem verwierf, waarop meer vreedzame tooneelen uit den oogsttijd volgden. Eene reis door Griekenland gaf hem aanleiding tot het schilderen van voorstellingen uit het Grieksche volksleven, bijvoorbeeld: „Eene Griekin in nationaal gewaad”, — „De Grieksche vlugtelingen” enz. Voorts leverde hij: „De hel der vertwijfeling”, — „Een landbouwershuisgezin, door roovers overvallen”, enz., welke stukken zich door een fraai coloriet onderscheiden.

In 1841 werd hij naar München gezonden, om te onderzoeken, of het zaak was, de pasgebouwde vergaderzalen van het Engelsche Parlement met fresco-schilderjjen te versieren, en weldra nam hij met 7 andere schilders die taak op zich. Voorts bragt hij op tentoonstellingen „Pelgrims bij het aanschouwen der Heilige stad”, — en eene „Heloïse”. Later verhinderden hem zijne bezigheden als voorzitter van de Académie van schoone kunsten (1851) en als directeur van het Nationaal Muséum (1855), om zich uitsluitend aan de behandeling van het penseel te wijden. Hij overleed den 23sten December 1865 op eene reis te Pisa in Italië. Eastlake was een zeer ontwikkeld kunstenaar. Hij gaf eene vertaling in het licht van de „Farbenlehre” van Göthe, en schreef „Materials for a history of oil painting (1847)”, terwijl zijne kleinere opstellen onder den titel „Contributions to the litterature of fine arts (1848)” in het licht verschenen. — Zijn gade, Elisabeth Fastlake, geboren Eigby, heeft zich bekend gemaakt door hare „Letters from the shores of the Baltic (1841)”, — door „Livonian tales (1846)” enz.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018