A priori en a posteriori betekenis & definitie

A priori en a posteriori zijn Latijnsche woorden, die door de wijsbegeerte worden gebruikt en betrekking hebben op den oorsprong en de kennis der menschelijke voorstellingen. Zijn deze buiten de ervaring om uit des menschen geest opgerezen, dan noemt men ze a priori (van voren), — zijn zij echter door ondervinding verkregen, dan dragen zij den naam van a posteriori (van achteren). Het gebruik van deze woorden is gegrond op de meening, dat eerstgenoemde ouder zijn dan laatstgenoemde. Ook geeft men aan de voorstellingen a priori den naam van zuivere of transcendentale voorstellingen, en aan de voorstellingen a posteriori dien van empirische of aan de ervaring ontleende. De vraag, of er inderdaad zuivere voorstellingen bestaan, tot wier vorming de ondervinding niet heeft medegewerkt, is nog geenszins op eene bevredigende wijze beantwoord.

Laatst bijgewerkt 11-01-2018