Gepubliceerd op 14-03-2021

Waarheid

betekenis & definitie

in formeel-logischen zin: de overeenstemming onzer gedachten met de algemeene wetten van het denken, in materieelen zin: de overeenstemming van het denken met de werkelijkheid. Men spreekt van historische 1U, wanneer haar inhoud niet een algemeens gesteldheid maar een bizondere gebeurtenis is, en uit nog voorhanden sporen, getuigenissen of berichten is te constateeren.

Daar er geenerlei absoluut zeker kenteeken (criterium) der W. is, staan wij bij het opvatten der werkelijkheid bloot aan dwaling en vergissing. De absolute W.. als een 'absolute kennis, is voor den menseh onbereikbaar, daar het menschelijk kenvermogen zijn subjektieven vorm niet kan afleggen.

< >