M betekenis & definitie

M., uit het Phoenicisch afkomstig letterteeken, waarin mem water beteekent, de 13de letter in het Grieksche en Semietische — de 12de in het Latijnsche alphabet. Als cijfer beteekent het in ’t Grieksch 40, in ?t Latijn 1000. In Lat. handschriften staat M voor Marcus, Magister, Monumentum, Municipium, enz.; in de muziek mezzo, in pianomuziek mano (Ital.) of main (Fr.), hand, in orgelmuziek manuaal. Verder kan de letter staan voor mannelijk (in woordenboeken), money (Eng. geld), voor ’t Duitsche Mark en de Grieksche mi voor mikromillimeter (1/1000 millimeter).

In ’t Fransch is M monsieur, in ’t Nederl. mijnheer. Dan staat M voor meter, M.2 voor vierkanten, M.3 voor kubieken meter, en evenzoo m voor millimeter, enz. Verdere afkortingen zijn nog: M’ = Manius (Lat. naam) of Mac (in Schotsche namen;— M. A. = Master of Arts (Magister Artium); — Mad. = Madame; M. A. L. = magister artium liberalium; — m. a. w. = met andere woorden; M. B. = Bachelor of Medicine(Medicinae Baccalaureus); Mc = Mac; — M. D. = medicinae Doctor; m. d. = met dank;— Md = Maryland (Ver. Staten);— m. d. s. = misceatur detur signetur (op recepten): meng, geef en teeken!;Me = Maine (Ver. Staten);— Mej. = Mejuffrouw; — Mevr. = Mevrouw; — m. f. = mezzo forte (Ital., tamelijk sterk); — m. g. = met gelukwensch; Mgr. = Monseigneur (titel van bisschop of aartsbisschop);

— m. i. = mijns inziens; — Mlle = Mademoiselle (Fr., Mejuffrouw); — M. M.

= Messieurs; — m. m. = mutatis mutandis (Lat., met de noodige veranderingen);

— Mme = Madame (Fr., Mevrouw); — M. O. = Middelbaar Onderwijs; — M. P.

= Member of Parliament; — m. p. = mezzo piano (Ital., tamelijk zacht); — Mr.

= meester, mijnheer, monsieur, mister of master; — Mrs. = Mistress (Mevrouw); — MS. = Manuscript; — MSS. = Manuscripten; — M. u. I. o. = Meer uitgebreid lager onderwijs; — m. v. = mezza voce (Ital., met halve stem); — M. W. O. = Militaire Willemsorde.