Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 24-01-2019

Geologische kaart

betekenis & definitie

Geologische kaart - k., waarop de aardrijkskundige bijzonderheden meer of minder op den achtergrond, geologische gegevens op den voorgrond worden gesteld. De bedoeling is in de eerste plaats de aan de oppervlakte voorkomende gesteenten, naar ouderdom en aard onderscheiden, aan te geven. Voor zoover de schaal het toelaat, worden dikte, richting en helling van de belangrijkste lagen en gangen eveneens aangegeven. , Wegens praktische bijbedoelingen worden boorgaten, bronnen, ertsgangen en dergelijke veelal vergroot weergegeven.

Profielen en diepteaanduidingen van niet aan de oppervlakte tredende formaties en gesteenten en toelichtende beschrijvingen behooren aan de eigenlijke kaart te worden toegevoegd. De grondslag van een geologische k. moet een uitstekende topographisch k. met hoogtelijnen zijn. De vervaardiging van de geologische kaart van het land is de voornaamste taak van den thans vrijwel in alle beschaafde landen bestaanden geologischen dienst, in Nederland van ’s Rijks geologischen dienst.