Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gepubliceerd op 01-12-2020

MAC-waarde

betekenis & definitie

maximale aanvaarde concentratie (MAC), maximumconcentratie van gas, damp, nevel of stof die, voorzover de huidige kennis reikt, de gezondheid van de werknemers en hun nageslacht niet benadeelt, ook niet bij langdurige blootstelling (een geheel arbeidsleven). De MAC-waarde wordt in Nederland gehanteerd als norm voor de luchtverontreiniging op de werkplek (het arbeidsmilieu).

Men hanteert twee soorten MAC-waarden. De tijdgewogen gemiddelde concentratie (TGG) is de concentratie die gemiddeld over acht uur per dag en 40 uur per week mag voorkomen. Gedurende korte tijd mag de concentratie dus hoger zijn, als die verhoogde concentratie maar gecompenseerd wordt door een periode met een lagere concentratie dan de MAC-waarde. Daarnaast kent men de MAC-ceiling (C). Dit is een plafond dat nooit mag worden overschreden, ook niet gedurende korte tijd.In Nederland worden de MAC-waarden als volgt vastgesteld. Een werkgroep van deskundigen geeft een advieswaarde; dikwijls wordt de Amerikaanse norm, de threshold limit value (TLV), overgenomen. Daarna maakt de MAC-waarden-commissie een afweging tussen de gezondheidsbelangen en economische belangen. De in die commissie vastgestelde waarde wordt als norm bekrachtigd door het Directoraat Generaal voor de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken. De TLV werd voor het eerst in 1978 vastgesteld door de Amerikaanse Conferentie van Gouvernementele Industriële Hygiënisten.

In België bepaalt art. 148 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, dat de atmosfeer van de werklokalen permanent onder controle moet staan, opdat de concentratie van de atmosferische verontreiniging zo laag mogelijk is. Hiermee wordt bedoeld dat de toelaatbare limietwaarden nooit overschreden mogen worden. Als limietwaarden worden de Amerikaanse threshold limit values gehanteerd.