Plateauplanning betekenis & definitie

Het laatste onderdeel van het businessplan is het implementatiedeel. Nadat de propositie is vormgegeven en de financiële haalbaarheid is aangetoond, moet worden uitgewerkt hoe dit wordt gerealiseerd.

Het implementatieplan is vaak een verguisd onderdeel in een businessplan. Het echte inhoudelijke ei is gelegd, nog wat korte termijn actiepunten worden opgesomd en het plan is af. En dat terwijl in het implementatieplan een aantal belangrijke aspecten naar voren moeten komen. Allereerst komt hierin de eerder behandelde hoofddoelstellingen voor een businessplan aan bod: een richtinggevend kompas voor de organisatie. Met de concreet uitgewerkte marsroute voor de onderneming is het implementatieplan het onderdeel van het businessplan dat deze hoofddoelstelling invult. In het implementatieplan worden de personen toegewezen die de nieuwe propositie moeten gaan realiseren. De personeelsprofielen van kwartiermaker en betrokken management is voor potentiële financiers een belangrijke toetssteen voor het toekennen van financiering.

Een goed instrument om uw implementatieplan mee te beginnen is de plateauplanning. In hoofdstuk 8 introduceerden wij deze methodiek al ten behoeve van het uitwerken van de organisatorische consequenties. Met een plateauplanning wordt een stapsgewijze uitrol van de propositie gerealiseerd door een aantal mijlpalen in de tijd vast te leggen en de gerealiseerde positie te omschrijven. De belangrijkste redenen om hiermee te werken zijn:

- Een duidelijk beeld van de te volgen marsroute doordat de plateauplanning de te realiseren activiteiten groepeert en chronologisch weergeeft
- De geleidelijke stap voor stap aanpak levert het geringste afbreukrisico op
- Het direct realiseren van enkele ‘quick wins’ door deze voorin de planning te plaatsen geeft motivatie

De plateaus kunnen naar eigen inzicht worden gepland in de tijd. Hanteer bij voorkeur niet meer dan vier plateaus. Vuistregel is verder om het eerste plateau het meest dichtbij te plaatsen ten opzichte van dit moment, het tweede iets verder en het vierde het meest veraf. Bijvoorbeeld plateau 1 einde eerste kwartaal, plateau 2 einde eerste jaar, plateau drie eind derde jaar en plateau vier het derde jaar en verder.