Geographisch

Geographisch-woordenboek

Gepubliceerd op 29-11-2021

Venlo

betekenis & definitie

vestingstad in nederl. Limburg, aan de Maas, 3 uren gaans benoordoosten Roermond en een half uur g. van de pruisische grenzen; 7000 inw.; kleine Maas-haven.

Gesticht in het jaar 95 na Chr. door Valuas, een aanvoerder der Bructeren.ontvingV. reeds 1545 stedelijke privilegiën, werd 1481 hanzestad, had in 14e en 15e eeuw ook het recht om geld te munten, en destijds waren V. en Roermond de twee voornaamste steden in het zoogenaamde Overkwartier van Gelderland (Opper-Gelder). In de oorlogen tusschen de hertogen van Burgundië en die van Gelderland (aan welke laatste V. sedert het jaar 900 toebehoorde) is de stad herhaalde malen belegerd : 1473, toen zij door Karel den Stoute werd ingenomen ; 1481, ingenomen door Maximiliaan; 1511, gedurende 14 weken tevergeefs belegerd door Floris van ÏJselstein op last van de landvoogdes Margareta, die gedurende de minderjarigheid van Karel V het bewind voerde; 1543, belegerd door keizer Karel V in persoon (gedurende dit beleg kwam hertog Willem van Gelder het tractaat van Venlo sluiten, waarbij het geheele hertogdom Gelder benevens het graafschap Zutphen aan den keizer afgestaan werd). In 1579 (11 April) trad V. toe tot de Unie van Utrecht; 1586 door de Spanjaarden belegerd en ingenomen, bleef V. in hunne macht tot 1632, toen het, na een beleg van drie dagen, 4 Juni werd veroverd door prins Frederik Hendrik; doch 1637 werd het na een vierdaagsch beleg heroverd door de Spanjaarden; in Oct. 1646 sloeg prins Frederik Hendrik andermaal het beleg op voor V., doch zag zich door het ongunstige jaargetijde genoodzaakt het weder op te breken. Bij het uitbarsten van den Spaanschen Successie-oorlog (1702) was V. de eerste vesting, die belegerd en (25 Sept.) ingenomen werd.In 1794 door de Franschen belegerd en (25 Oct.) ingenomen. werd Y. bij het tractaat van *s Hage 16 Febr. 1795 aan Frankrijk afgestaan, doch kwam 1814 aan de Nederlanden terug. In 1830 (10 Nov.) door de Belgen bemachtigd, kwam V. eerst 22 Juni 1839 weder onder Nederlandsch gezag.