Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Zijn

betekenis & definitie

1. v., wêze, wie, west; hij is niet meer, hy is wei, út ’e tiid; er slecht aan toe —, der slim ta wêze, sitte, der min foar sitte; het is nu eenkeer zo, it (lân) leit der sa ta; hem(bij kinderspelen) it wêze; geweest zijn, west hawwe.

2. pron., syn; (na men), jins; de, het -e sines, sinent; (na men), jins; te -ent, to sines, sinent; jan en de -en, Jan-en-dy Jan-en-har; ieder het -e geven, elk lyk en rjocht dwaen.