Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Tuin

betekenis & definitie

s., tún (de & it); iem. om deleiden, immen yn 'e mist fiere.