Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

2020-01-22

AANBRENG

betekenis & definitie

Register van de, aangelegd 1511 en 1514 als grondslag voor de floreenrente, toen nog een buitengewone verhoging van de jaartaks. Bevat alle belastingplichtige huizen en gronden met de namen der eigenaars.

Gedrukt 1880 (4 dln.), 1942 -54 (5 dln.). Van belang voor de kennis van plaats- en persoonsnamen. zie Floreen.INHOUD. De 1880 bij bet Fr. Genootschap verschenen delen geven in dl. I: Oostergo (1511) (Lwd., Leeuwarderadeel, Fenverderadeel, W.Dongeradeel, O.-Dongeradeel, Dokkum, Dantumadeel, Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem); dl. 11: dorpen uit Menaldumadeel, Barradeel, Wonseradeel (1511) en, zeer uitvoerig, Wymbritseradeel (1511); dl. 111: Ferwerderadeel (1540), Wirdum (1546), Minnertsga (1542) en, zeer uitvoerig, Uitdeling der zeedijken van de Buitendyksters der Vijf Deelen en aanbreng der Landen daaronder behoorende (1546); dl. xv: allerlei extracten, staten, stukken.

De uitgave van 1942-54 door de Fryske Akademy geeft de A. der Vijf Deelen van 1511 en 1514: dl. 1 bevat Franekeradeel 1511 en 1514; dl. II Barradeel; dl. III: Hennaarderadeel; dl. IV:Menaldumadeel,dl. v: Baarderadeel.