Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 08-01-2020

Getallen

betekenis & definitie

komen er veel voor in de Heilige Schrift, zoowel in de geschiedenis der aartsvaders en van het Joodsche volk als van de vestiging van de eerste Christelijke gemeente onder de heidenen. Die getallen van jaren kunnen tot een chronologie leiden, waarin de tijd van bepaalde gebeurtenissen kan aangegeven worden.

De Schrift spreekt ook van voor menschen onberekenbare getallen. Bijv. het onnoemelijk getal der sterren. Ook van de goedertierenheden des Heeren (Ps. 71 : 15). De symbolische getallen voorkomende in de visioenen der profeten, en in de Openbaringen aan Johannes op Patmos eischen afzonderlijke verklaring. Men heeft ook gedurig met getallen getracht den tijd van de wederkomst van Christus te bepalen, hetgeen echter steeds gefaald heeft. Het is trouwens ook in strijd met Jezus’ woord, dat Hij komen zal „als een dief in den nacht”.