Wat is de betekenis van Surséance van betaling?

2017
2020-10-31
De Schout

Begrippenlijst De Schout

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een wettelijk uitstel van betaling.

2016
2020-10-31
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Surséance van betaling

Door de rechter verleende opschorting van betalingsverplichtingen.

2007
2020-10-31
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Surséance van betaling

Surséance van betaling is het stadium tussen “going concern” en faillissement. Gedurende de surséance, die door de rechtbank wordt uitgesproken, worden bepaalde betalingsrechten en verplichtingen gedurende een vastgestelde termijn – meestal anderhalf jaar - opgeschort (uitstel van betaling) waardoor de vennootschap de gelegenheid krijgt om financie...

Lees verder
2003
2020-10-31
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

surseance van betaling

surseance van betaling - Een door een rechtbank verleend uitstel van betaling aan een bedrijf of andere organisatie. Uitstel wordt verleend op verzoek van het bedrijf of organisatie omdat het op een bepaald moment niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen maar verwacht dat dat op afzienbare termijn wel zal kunnen.

1991
2020-10-31
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Surséance van betaling

Opschorting van betaling, door de rechter zo nodig toegekend aan een schuldenaar die voorziet dat hij met de betaling van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan, doch aanneemt dat hij na verloop van tijd hiertoe weer in staat zal zijn. Het beheer van de zaken van de schuldenaar komt bij surséance van betaling onder toezicht van bewindvoe...

Lees verder
1949
2020-10-31
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Surséance van betaling

opschorting van betaling, kan door de rechter onder bepaalde omstandigheden worden toegekend aan een schuldenaar, die voorziet, dat hij met betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan, doch aantoont, dat hij na verloop van enige tijd aan al zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Het beheer van zijn zaken komt dan onder toezicht v...

Lees verder
1940
2020-10-31
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Surséance van betaling

zie: Faillissement.

1933
2020-10-31
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Surséance van betaling

of uitstel van betaling (N e d. recht) kan worden aangevraagd door den schuldenaar, die voorziet, dat hij met het betalen van zijn opeischbare schulden niet zal kunnen voortgaan; de rechtbank zal dadelijk de s. voorloopig verleenen en een of meer → bewindvoerders benoemen, zonder wie de schuldenaar onbevoegd is eenige daad van beheer of beschi...

Lees verder
1928
2020-10-31
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Surséance van betaling

Wanneer een persoon of onderneming in ogenblikkelijke moeilijkheden verkeert, zodat de schulden niet terstond betaald kunnen worden, maar het gegronde vermoeden bestaat, dat dit over enigen tijd wèl mogelijk zal zijn, dan bestaat er voor dezen een weg om een faillissement te voorkomen. De schuldenaar kan dan een verzoekschrift bij de rechtba...

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Surséance van betaling

Surséance van betaling - door den rechter aan den schuldenaar verleend uitstel van betaling. Zij kan worden verkregen door den schuldenaar, die voorziet, dat hij met betaling van zijn opeischbare schulden niet zal kunnen voortgaan, doch aantoont, dat er vooruitzicht bestaat, dat hij na verloop van eenigen tijd aan al zijn verplichtingen zal kunnen...

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

surséance van betaling

uitstel van betaling. Surséance van betaling kan in Nederland door de rechtbank worden verleend aan een schuldenaar die voorziet dat hij met betaling van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan, doch het vooruitzicht heeft dat hij na verloop van enige tijd zijn schuldeisers zal kunnen bevredigen, b.v. door een akkoord. Zodra een ve...

Lees verder
1910
2020-10-31
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Surséance van betaling

Surséance van betaling - uitstel, dat de rechtbank aan een schuldenaar kan verleenen, wanneer deze op een bepaald oogenblik zijne betalingen niet kan voortzetten, maar aannemelijk kan maken, dat hij over eenigen tijd daartoe weder in staat zal zijn. Hij wendt zich te dien einde met een verzoekschrift tot de rechtbank, die zoo spoedig mogelijk een v...

Lees verder
1870
2020-10-31
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Surséance van betaling

Surséance van betaling is een regtsmiddel, waardoor een koopman tegenover zijne schuldeischers in het algemeen tijdelijk wordt vrijgesteld van zijne verpligting om te betalen, en gewaarborgd tegen executie op zijn persoon of goed, maar tevens de vrije beschikking over zijne goederen verliest. Zij wordt slechts verleend aan bepaalde personen en onde...

Lees verder