Synoniemen van betaling

2019-10-21

betaling

betaling - Zelfstandignaamwoord 1. het overhandigen of overboeken van geld in ruil voor goed of dienst De betaling is nog niet binnen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van betalen met het achtervoegsel -ing. Verwante begrippen storting, uitbetaling, uitkering, voldoening

2019-10-21

Betaling

BETALING, v. (-en) het betalen: iets in betaling geven; betaling ontvangen, eischen; — zijne betalingen staken, bankroet gaan; — (handel) betaling ter eer;. het betalen door een ander dan den betrokkene van een van non-betaling geprotesteerden wissel; — contante, gereede betaling, dadelijk bij de levering. (gewoonlijk) binnen 30 dagen na de levering; betaling in specie: — (gew.) iem. eene betaling geven, hem een frisch pak slaag geven.

2019-10-21

betaling

betaling - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-ta-ling 1. het overdragen of overschrijven van geld ♢ wij hebben nog geen betaling van u ontvangen Zelfstandig naamwoord: be-ta-ling de betaling de betalingen Synoniemen dekking

2019-10-21

Betaling

Betaling - het voldoen eener schuld, in het bijzonder, wanneer zulks in betaalmiddelen geschiedt. De schuldeischer behoeft niet met betaling in gedeelten genoegen te nemen (zie AFBETALING; art. 1426 B. W., anders bij wissels, artt. 168 en 169 K.). Indien niets daaromtrent is overeengekomen, moet de b. geschieden ter woonplaatse van den schuldeischer, zoolang deze bij voortduring blijft wonen in de ge meente alwaar hij, ten tijde van het aangaan der verbintenis, woonachtig was, en anders...

2019-10-21

betaling

betaling - v. (en), het betalen, m.n. door geldoverdracht: — ontvangen, eisen; zijn betalingen staken, failliet gaan; contante —, dadelijk bij de levering, (gewoonlijk) binnen 30 dagen na de levering. Hoewel in Nederland volgens het spraakgebruik alleen van betaling wordt gesproken indien aan schuldverbintenis wordt voldaan door het geven van geld, moet in het oog worden gehouden dat het juridisch begrip betaling meer omvat. Het is het voldoen aan een verbintenis, hetzij door het geven van...

2019-10-21

Betaling

Betaling - onder betaling heeft men in het algemeen te verstaan, het nakomen van de verplichtingen, uit een overeenkomst voortspruitende. De bizondere beteekenis, die dit woord evenwel voornamelijk heeft is: het voldoen van een geldelijke schuld, geheel of gedeeltelijk.

2019-10-21

Betaling

zie Beloonlng.