Wat is de betekenis van Schrift?

2018
2021-05-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

schrift

Schrift - zelfstandig naamwoord 1. de Heilige Schrift, de Bijbel ♢ zij leest elke avond in de Schrift 1. dun boekje met lege bladzijden om in te schrijven ♢ maak de opgaven maar in je schrift ...

Lees verder
2004
2021-05-11
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Schrift

Een serie tekeningen of tekens die elk een woord of klank uitbeelden.

2000
2021-05-11
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Schrift

Heilige Schrift, bijbel. Deze benaming voor de bijbel, met in het oudere Nederlands ook de varianten Heilige Schriften of Schrifturen, komt niet in de bijbel zelf voor. Het gebruik getuigt, net als dat van Boek der Boeken, van eerbied voor de bijbel. In protestantse kringen gebruikt men ook wel alleen de Schrift. Zie ook Bijbel en Boek. Gebruiksvo...

Lees verder
1981
2021-05-11
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

schrift

aanduiding voor de tekens die het gesprokene of gedachte leesbaar maken. Niet altijd of overal is het schriftsysteem hetzelfde. Zo zijn de oudst bekende geschriften beeldschriften, d.w.z. de tekens geven in tegenstelling tot ons alfabet geen klanken aan, maar hele begrippen zoals huis, vogel, enz. Hiervan kennen we b.v. het spijkerschrift van de Vo...

Lees verder
1973
2021-05-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

schrift

o. (-en), 1. samenstel van tekens waarmee taaluitingen kunnen worden zichtbaar gemaakt en vastgelegd (e); 2. manier, hetzij karakteristieke of toevallige wijze waarop iemand schrijft of iets geschreven is: die brief is van moeder, ik zie het aan het -; ook met betrekking tot de lijnvoering bij het tekenen: een sierlijk —; soort, type of maat...

Lees verder
1965
2021-05-11
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

SCHRIFT

grafische voorstelling van de gedachten. Het schrift verscheen ongeveer 6000 jaar geleden.

1962
2021-05-11
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Schrift

Z. Hoofdst. III b en IV b.

Lees verder
1955
2021-05-11
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

SCHRIFT

Heilige, zie Bijbel.

1954
2021-05-11
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Schrift

aangezien het schrijven een uiterst verfijnde frenische functie van de mens is en ook zeer nauwkeurige bewegingen vereist, valt uit het handschrift zeer veel af te leiden over het karakter, de intelligentie, de coördinatie, enz.; de handschriftkunde is de grafologie.

1952
2021-05-11
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Schrift

1. s., Skrift. 2. schrift s.n., skrift (it).

Lees verder
1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Schrift

I. o. (-en), 1. manier, hetzij karakteristieke of toevallige wijze waarop iem. schrijft of iets geschreven is : die brief is van moeder, ik zie het aan het schrift; vrouwelijk, sprekend schrift; duidelijk leesbaar, onleesbaar schrift; 2. soort, type of maat van karakters waarvan men zich bedient: staand, lopend, rond schrift;...

Lees verder
1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schrift

het vastleggen van zinnen, woorden of afzonderlijke klanken (letters) door vooraf-overeengekomen tekens. Oudste, hier en daar nog door natuurvolken gebezigde S. is het pictografische S., bestaande uit bepaalde afbeeldingen die in verschillende combinaties worden gebruikt (Oud-Egypt. hiëroglyphen). Daarnaast syllaben-S., waarin woorden en lette...

Lees verder
1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schrift

1° De voorstelling van de taal door teekens. Men onderscheidt → beeldschrift en → klankschrift, en verdeelt dit laatste weer in lettergreepschrift en letterschrift. Beeldschrift of figuratief of ideeënschrift is het oudst; hierbij werden oorspronkelijk alleen de dingen en begrippen, niet de woorden of klanken door afbeeldingen vo...

Lees verder
1928
2021-05-11
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Schrift

Het eerste middel, dat den eersten mensen ten dienste stond om feiten en gewaarwordingen aan elkander mede te delen, bestond uit gebaren en gesproken taal. Om echter op deze wijze mededelingen te kunnen doen, was het noodzakelijk, dat men elkander zien, althans horen kon. Dit was voor de allerprimitiefste mensen misschien voldoende; weldra echter o...

Lees verder
1926
2021-05-11
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Schrift

(Letterschrift) Niet alle schrift is letterschrift. Over andere schriftsoorten, die in de oudheid gebruikt werden, handelen in deze Encyclopaedie de artikelen Hiëroglyfen en Spijkerschrift. In onze dagen hebben de Chineezen nog een schrift van heel anderen aard. Maar dit artikel is aan het letterschrift gewijd. In vergelijking met andere schr...

Lees verder
1916
2021-05-11
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schrift

Schrift - Het schrift is ontstaan uit de behoefte om de gedachten door middel van teekens aan anderen kenbaar te maken. Aanvankelijk werd ieder voorwerp weergegeven door een afbeelding, maar dit beeldschrift ontwikkelde zich reeds bij de oude volken tot een soort van letterschrift. De meest bekende schriftsoorten der oude volken zijn het schrift de...

Lees verder
1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schrift

Het begrip schrift heeft 2 verschillende betekenissen: 1. schrift - SCHRIFT - o. (-en), manier waarop men schrijft: die brief is van moeder, ik zie het aan haar schrift; staand, loopend, rond schrift; dat schrift is goed, onleesbaar; met het Duitsche schrift niet overweg kunnen ; — wat geschreven is : zij kan geen geschreven schrift lezen, we...

Lees verder
1870
2021-05-11
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schrift

Schrift, zie Letterschrift.