Wat is de betekenis van Schrift?

2023-11-29
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

schrift

schrift kan verwijzen naar: - een manier van schrijven waarbij letters, tekens en symbolen worden gebruikt om woorden en gedachten op te schrijven of op te slaan; - de afzonderlijke letters of tekens die worden gebruikt om een taal te schrijven, zoals het Latijnse alfabet of het Chineze schrift; - het proces van schrijven zelf, of naar een specifi...

2023-11-29
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Schrift

Heilige Schrift, bijbel. Deze benaming voor de bijbel, met in het oudere Nederlands ook de varianten Heilige Schriften of Schrifturen, komt niet in de bijbel zelf voor. Het gebruik getuigt, net als dat van Boek der Boeken, van eerbied voor de bijbel. In protestantse kringen gebruikt men ook wel alleen de Schrift. Zie ook Bijbel en Boek. Gebruiksvo...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

schrift

Schrift - zelfstandig naamwoord 1. de Heilige Schrift, de Bijbel ♢ zij leest elke avond in de Schrift 1. dun boekje met lege bladzijden om in te schrijven ♢ maak de opgaven maar in je schrift ...

2023-11-29
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Schrift

Een serie tekeningen of tekens die elk een woord of klank uitbeelden.

2023-11-29
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Schrift

Wanneer het als schoolschrift of notitieschrift in de droom voorkomt, herinnert het de dromer eraan, dat hij belangrijke dingen beter op kan schrijven, omdat hij deze anders zou kunnen vergeten. Soms betekent dit droombeeld ook, dat men initiatief moet tonen, dus met vastberadenheid een situatie onder controle moet krijgen.

2023-11-29
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

schrift

1. geheel van letter-, cijfer- en symbooltekens waarmee een taal wordt vastgelegd. 2. boek met al dan niet gelinieerde blanco bladen, met draad aan elkaar gehecht en van een omslag voorzien. - cahier.

2023-11-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

schrift

aanduiding voor de tekens die het gesprokene of gedachte leesbaar maken. Niet altijd of overal is het schriftsysteem hetzelfde. Zo zijn de oudst bekende geschriften beeldschriften, d.w.z. de tekens geven in tegenstelling tot ons alfabet geen klanken aan, maar hele begrippen zoals huis, vogel, enz. Hiervan kennen we b.v. het spijkerschrift van de Vo...

2023-11-29
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Schrift

de Heilige Schrift, zie Bijbel.

2023-11-29
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

SCHRIFT

grafische voorstelling van de gedachten. Het schrift verscheen ongeveer 6000 jaar geleden. Oorspronkelijk bestond het slechts uit een serie beknopte tekeningen van concrete voorwerpen (pictogrammen) die een idee weergaven. Later had er een stylering plaats, die gepaard ging met een uitbreiding van de betekenissen en kreeg de schrijfkunst een symbol...

2023-11-29
Archeologische Encyclopedie

H. Arends (1962)

Schrift

Z. Hoofdst. III b en IV b.

2023-11-29
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

SCHRIFT

Heilige, zie Bijbel.

2023-11-29
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Schrift

aangezien het schrijven een uiterst verfijnde frenische functie van de mens is en ook zeer nauwkeurige bewegingen vereist, valt uit het handschrift zeer veel af te leiden over het karakter, de intelligentie, de coördinatie, enz.; de handschriftkunde is de grafologie.

2023-11-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Schrift

1. s., Skrift. 2. schrift s.n., skrift (it).

2023-11-29
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Schrift

schrift; geschrift; letter, lettertype (in de drukkerij); Schrift oder Wappen, Schrift oder Adler, kruis of munt; gesammelte Schriften, verzamelde werken.

2023-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Schrift

I. o. (-en), 1. manier, hetzij karakteristieke of toevallige wijze waarop iem. schrijft of iets geschreven is : die brief is van moeder, ik zie het aan het schrift; vrouwelijk, sprekend schrift; duidelijk leesbaar, onleesbaar schrift; 2. soort, type of maat van karakters waarvan men zich bedient: staand, lopend, rond schrift;...

2023-11-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Schrift

het vastleggen van zinnen, woorden of afzonderlijke klanken (letters) door vooraf-overeengekomen tekens. Oudste, hier en daar nog door natuurvolken gebezigde S. is het pictografische S., bestaande uit bepaalde afbeeldingen die in verschillende combinaties worden gebruikt (Oud-Egypt. hiëroglyphen). Daarnaast syllaben-S., waarin woorden en lette...

2023-11-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

schrift

1 o. bet. 3, 4, 5 schriften (1 geheel van letter- [en cijfer]tekens; 2 wijze van schrijven, manier letters [en cijfers] te zetten; 3 geheel van bijeenbehorende letter- en cijfertypen; lettersoort; 4 in samenst. geschrift, anders vero.; 5 schrijfboek): 1 tien regels schrift; dit schrift is onleesbaar, geschrevene; 2 lopend schrift; mijn schrift is o...

2023-11-29
Occult woordenboekje

D. van Veen Jzn. (1936)

Schrift

automatisch schrift. Hierbij is het medium soms in trance: althans is zijn dagbewustzijn uitgeschakeld. Bligh Bond kreeg de opgaven voor de opgraving der Glastonbury Abbey door het mediumschap van John Alleyne, die rustig zat te luisteren naar het voorlezen van een boek, terwijl zijn hand automatisch opschreef, wat niemand ter wereld wist. (Zie: di...

2023-11-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Schrift

middel om gedachten aan anderen kenbaar te maken op andere dan mondelinge wijze. De oudst bekende vorm v. schrift is het zg. beeldschrift, dat tracht door afbeeldingen v. voorwerpen en handelingen een bepaalde gedachte o/h bewustzijn v/e ander over te brengen (voorbeeld: de Egypt. → hiëroglyphen); latere schriftsoorten vertoonen een soort...

2023-11-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Schrift

1° De voorstelling van de taal door teekens. Men onderscheidt → beeldschrift en → klankschrift, en verdeelt dit laatste weer in lettergreepschrift en letterschrift. Beeldschrift of figuratief of ideeënschrift is het oudst; hierbij werden oorspronkelijk alleen de dingen en begrippen, niet de woorden of klanken door afbeeldingen vo...