Wat is de betekenis van Schouten?

2017
2021-06-23
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Schouten

Duidt iemand aan die het ambt van schout uitoefende. Een schout was in steden en districten de benaming voor het hoofd van het gerecht en de politie en tevens openbaar aanklager. Reeds in de Germaanse tijd was dit woord ook als persoonsnaam in gebruik, zodat Schout, als variant van Schelte e.d., in latere tijd een voornaam kon worden. De familienaa...

Lees verder
1994
2021-06-23
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Schouten

Schouten, Willem Cornelisz., Nederlands ontdekkingsreiziger, *circa 1580 Hoorn, +1625 Baai van Antongil (Madagascar). Schouten vergezelde als schipper Jacques → Le Maire op zijn zoektocht naar een andere route naar Indië. Zij ontdekten in 1616 Straat Le Maire en Kaap Hoorn, het meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika, en de Schouten Eilanden, ten no...

Lees verder
1969
2021-06-23
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Schouten

Schouten - zie C. E. van Rood.

1965
2021-06-23
Historische figuren

Historische figuren

Schouten

Willem Corneliszoon (ca. 1580-1625) Nederlands ontdekkingsreiziger. Vond samen met Jacob Ie Maire een nieuwe route van de Atlantische naar de Grote Oceaan, via Kaap Hoorn (genoemd naar zijn geboortestad) en ontdekte daarbij de Tonga Eilanden (1615-17). De Schouten Eilanden zijn naar hem genoemd.

Lees verder
1933
2021-06-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schouten

1° Jan Arnoldus, wiskundige. 28 Aug. 1883 te Nieuwer-Amstel. Sinds 1914 hoogleeraar aan de Techn. Hoogeschool te Delft. Werkt op het gebied van differentiaal-meetkunde, vectorrekening en toegepaste wiskunde.2° Waller, Hollandsch heelkundige en reisbeschrijver. * 2 Sept. 1638 te Haarlem, † Oct. 1704 aldaar. Hij publiceerde Aanmerckeli...

Lees verder
1870
2021-06-23
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schouten

Schouten. Onder dezen naam vermelden wij: Willem Cornelis Schouten, geboren te Hoorn en kapitein ter zee gedurende eene reis rondom de wereld onder het bevel van Jacob le Maire. Voorts nam hij deel aan eene expeditie naar Oost-Indië in 1601—1603, en overleed in 1625 in de Baai van Antongi. Hij schreef: „Journal ofte beschrijving van de wonderlieke...

Lees verder