Wat is de betekenis van Riolering?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

riolering

Afvoer van met water vermengd huis- en stadsvuil d.m.v. goten en buizen. Stelselmatige afwatering kwam al in Romeinse steden voor. Grote abdijen hadden in XIIIgewelfde kanalen voor dit doel. De stedelijke riolering heeft dikwijls nog tot XIX uit open straatgoten bestaan, maar kende anderzijds al in de M.e. gemetselde overkluisde kanalenstelsels (af...

2024-06-15
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

riolering

riolering - zelfstandig naamwoord uitspraak: ri-o-le-ring 1. afvoersysteem voor afvalwater en regenwater ♢ de gemeente zorgt voor het onderhoud van de riolering Zelfstandig naamwoord: ri-o-le-ring de riolering...

2024-06-15
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Riolering

Riolering - In vroeger eeuwen werden de grachten en burgwallen van de stad door de inwoners als verzamelput voor afvalstoffen gebruikt. Fecaliën van mens en dier kwamen niet in de grachten terecht, maar werden opgehaald en als mest verkocht. Aan het einde van de 19de eeuw ontstond echter meer en meer de gewoonte, de riolering van de huizen op de gr...

2024-06-15
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Riolering

In de stad Groningen grotendeels aangelegd in de periode 1925-1940 door H.P.J. Schut, directeur Openbare Werken, onder leiding van SDAP-wethouder E. Rugge. De nieuwe riolering voerde faecaliën, afval- en regenwater af naar zee bij Delfzijl. Daarvoor kende men het tonnensysteem en de open riolen tussen de riep en de straat. In 1822 stond in de...

2024-06-15
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Riolering

Samenstel van riolen, een stelsel van ondergrondse, gesloten buisleidingen voor de afvoer van afvalwater en/of hemelwater, waarna dit meestal wordt gezuiverd in een afvalwater-zuiveringsinstallatie alvorens het op het openbare water wordt geloosd. Het principe van riolering is al zeer oud en kwam al voor in de Egyptische en Assyrische culturen. Ook...

2024-06-15
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

riolering

stelsel van buizen (en kanalen) om het huishoudelijk afvalwater, al dan niet vermengd met hemelwater, tot buiten de woonkern af te voeren. Men kan riolering beschouwen als een van de oudste vormen van milieutechniek: al in 500 v.C. bezat Rome een riolering. Afvoer van afvalwater is van belang voor de volksgezondheid (epidemieën) en voorkomt st...

2024-06-15
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Riolering

v. (-en), 1. het rioleren; 2. samenstel van riolen: de riolering vernieuwen.