Wat is de betekenis van Religie?

2018
2021-06-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

religie

religie - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-li-gie 1. de leer van het geloof ♢ welke religie heeft hij? Zelfstandig naamwoord: re-li-gie de religie de religies Synoniemen...

Lees verder
2007
2021-06-23
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Religie

Een geheel van denkbeelden, symbolen en rituele praktijken waarin een geloof aan het bovennatuurlijke wordt uitgedrukt.

1993
2021-06-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Religie

godsdienst; geloofsleer

1992
2021-06-23
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Religie

Zie godsdienst, filosofie van de.

1985
2021-06-23
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

RELIGIE

zie: Godsdienst.

1976
2021-06-23
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

RELIGIE

Yoga is niet een religie en de yogi vindt R. niet iets wat louter een verstandelijke aangelegenheid is, terwijl dat in het westen hoofdzakelijk het geval is. De yogi hanteert ook niet een werkwoord als 'geloven'. Hij spreekt slechts van ervaren. Over iets wat hij niet ervaren heeft, spreekt hij niet, terwijl het in het westen vaak schijnt...

Lees verder
1973
2021-06-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

religie

[→Lat.], v. (-s, -giën), 1. godsdienst (e); 2. geloofsleer, een bepaald systeem van godsdienst; godsdienstige overtuiging: vrijheid van —; de christelijke, de gereformeerde -. (e) Het woord religie wordt gebruikt in verschillende betekenissen: 1. een bepaald complex van menselijke geestesverschijnselen naast wetenschap, kunst enz....

Lees verder
1965
2021-06-23
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

RELIGIE

eredienst bewezen aan een godheid. De (betwiste) etymologie van dit woord zou te vinden zijn in de Latijnse woorden religio, religare, die betekenen: band, binden.

1955
2021-06-23
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Religie

godsdienst, geloof

1955
2021-06-23
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

RELIGIE

het vreemde, uit het Latijn afkomstige woord voor godsdienst wordt meestal afgeleid van relegere, in acht nemen (tegenover neglegere, veronachtzamen), en geeft dus in eerste instantie de houding van schroom aan, die de oude Romein aannam tegenover plotselinge manifestaties van bovenzinnelijke krachten. Religie heeft in het Nederlandse spraakgebruik...

Lees verder
1952
2021-06-23
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Religie

s., religy, godstsjinst.

1950
2021-06-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Religie

(<Fr.), v. (-s, ...giën), 1. godsdienst, geloofsleer; 2. (gall.) godsvrucht.

Lees verder
1949
2021-06-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Religie

in het algemeen de betrekking tussen mens of gemeenschap en het bovenzinnelijk-goddelijke. Meestal opgevat als synoniem van godsdienst.

1948
2021-06-23
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

religie

v. geloof, godsdienst, eredienst; geloofsstelsel; godsvrucht.

1933
2021-06-23
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Religie

→ Godsdienst.

1933
2021-06-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Religie

(Lat. religio, etymologie geheel onzeker). Sommige Ned. beoefenaars der vergelijkende godsdienstwetenschap willen aan het woord breedere beteekenis geven dan aan het woord godsdienst, dat ze reserveeren voor de vereering van den persoonlijken God, terwijl religie zou kunnen gebruikt worden voor alle gevoelens of manifestaties, die met geheimzinnige...

Lees verder
1898
2021-06-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Religie

Religie - v. (-s, ...giën), godsdienst, geloofsleer; leer der deugd; godsvrucht; belijdenis; ...TWIST, m. (-en), twist om het geloof.

Lees verder
1870
2021-06-23
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Religie

Religie (godsdienst). Volgens hunne religie behooren van de bewoners der aarde, 406 millioen tot de belijders der Christelijke godsdienst namelijk 115 millioen Protestanten, 2071/2 millioen R. Katholieken en 831/2 millioen Grieksch-Katholieken. Het aantal niet-Christenen bedraagt 1017,9 millioen, namelijk 6,1 millioen Israëlieten, 195 millioen Moha...

Lees verder
1864
2021-06-23
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

religie

religie - v. (religiën), godsdienst, geloofsleer; leer der deugd; godsvrucht; belijdenis