Wat is de betekenis van Recreatie?

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

recreatie

recreatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-cre-aat-sie 1. het op een ontspannen manier je vrije tijd doorbrengen ♢ winkelen is voor veel mensen recreatie 2. de manier waarop je je vrije tijd doorbrengt ...

2024-02-25
Bodemrichtlijn begrippenlijst

Rijkswaterstaat (2017)

Recreatie

Recreatie is het vaststellen van de saneringsdoelen, de saneringsmaatregelen en de verwerking of hergebruik van materialen.

2024-02-25
Begrippenlijst toerisme

Digischool (2010)

Recreatie

Recreatie is besteding van vrije tijd voor plezier en ontspanning.

2024-02-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Recreatie

(rekreatie) ontspanning; de tijd aan ontspanning besteed

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

RECREATIE

Brabant beschikt over een ruim aanbod aan recreatie-gebieden; daar echter het aantal recreanten jaarlijks toeneemt is de provincie overgegaan tot het opstellen van een meerjarenplan Openluchtrecreatie, waarbij onder openlucht wordt verstaan: het totaal van recreatieve bezigheden in de openlucht, zowel binnen als buiten de eigen woonomgeving. Men on...

2024-02-25
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

recreatie

vrijetijdsbesteding in het algemeen, en in het bijzonder vrijetijdsbesteding elders dan thuis. Het begrip recreatie is pas in de jaren zestig gangbaar geworden. Het omvat alles wat iemand in zijn vrije tijd doet.Recreatie binnenshuis werd in het verleden al door de overheid bevorderd door steun aan het openbare bibliotheekwezen, aan toneel, dans en...

2024-02-25
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

RECREATIE

Lang werd vrije tijd gezien als compensatie voor de slechte werkomstandigheden. Daarnaast gaf het vaak slechte woonmilieu in de grote steden er aanleiding toe de recreatie te plaatsen tegenover de stad en het stedelijk woonmilieu. Tegenwoordig wordt het recreëren steeds meer gezien als een zelfstandige activiteit, een geheel van actief en pass...

2024-02-25
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

recreatie

de ontspanning van de mens en de daarvoor bestemde tijd. Allerlei vormen: dag-, weekend- en verblijfsrecreatie (vacantie). Ook openlucht-, bos-, water- en oeverrecreatie, ➝ recreatiegebieden.

2024-02-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Recreatie

ontspanning; verpozing

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Recreatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), ontspanning, uitspanning; verpozing ; — tijd daarvoor.

2024-02-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

recreatie

v. ont-, uitspanning; vrije tijd.

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

recreatie

v. recreaties, recreatiën (Fr. [Lat.recreatio]: ontspanning, uitspanning; de tijd): het uur van recreatie, verpozing, rust (in kostscholen en kloosters), (e = ee).

2024-02-25
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

recreatie

v. ontspanning.

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Recreatie

(ontspanning), ➝ Gezellig leven.

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

recreatie

v. (-s), 1. ontspanning van de mens: de behoefte aan recreatie; 2. de daarvoor bestemde tijd. De term recreatie wordt soms gebruikt voor vrijetijdsbesteding in het algemeen, meestal echter als verzamelnaam voor bestedingen van vrije tijd elders dan thuis. In dit verband wordt onderscheid gemaakt in uur-, dag-, weekend-en verblijfsrecreatie (vaka...

2024-02-25
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

recreatie

recreatie - v., verlustiging ; opfrissching; uit- of ontspanning;speeluurtje.

2024-02-25
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Recreatie

verfrissching, uitspanning.

2024-02-25
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Recreatie

vr. Fr., ontspanning, opvroolijking.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Récréatie

Récréatie - v. (-s, ...tiën), uitspanning; tijd van rust, van geestelijke opfrissching; —ZAAL, v. (...zalen.).

2024-02-25
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

recreatie

recreatie - v. (recreatiën), uitspanning, verfrissching