Wat is de betekenis van Object?

2019
2021-07-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

object

object - Zelfstandignaamwoord 1. voorwerp dat fysiek bestaat 2. (grammatica) voorwerp 3. (filosofie) entiteit die behandeld wordt en waarvan het bestaan onafhankelijk wordt geacht van het subject 4. (informatica) in objectgeoriënteerd programmeren: een component die gegevens en/of programmacode bevat Woordherkomst met het voor...

Lees verder
2018
2021-07-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

object

object - zelfstandig naamwoord uitspraak: ob-ject 1. iets wat je kunt aanraken, wat meestal niet leeft en niet al te groot is ♢ er stond een vreemd object in de tuin: het was kunst 2. een zaak, proces of persoon waarover men kan spreke...

Lees verder
2017
2021-07-27
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Object

Een object is een geografische eenheid bestaande uit een of meer elementen met specifieke kenmerken

1994
2021-07-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Object

[MLat. objectum = het voorgelegde, van Lat. objicere, -jectum = objacere = tegenwerpen, vóórwerpen] voorwerp, voorwerp van studie e.d.; doel; (kunst) kunstvoorwerp in drie dimensies, spec. een voorwerp door de kunstenaar 'gevonden'. (Fr. objet trouvé) en door hem tot kunstwerk verheven.

1993
2021-07-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Object

(objekt) (kunst)voorwerp

1992
2021-07-27
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Object

Alles wat onafhankelijk bestaat (kwaliteiten enzovoort bestaan afhankelijk); of, misschien meer gebruikelijk in de filosofie, datgene waarop een verandering, een werkwoord of een mentale houding is ‘gericht’. In dit laatste geval hoeft een object niet altijd werkelijk te zijn (zie intensionaliteit). Bijvoorbeeld ‘het object in mijn broekzak’, respe...

Lees verder
1985
2021-07-27
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Object

Object Een logisch systeemelement, dat door het supervisieprogramma wordt beheerd. Aan elk object wordt een naam toegekend, zodat er zowel door de gebruiker als door het supervisieprogramma naar kan worden verwezen.

1955
2021-07-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Object

o., voorwerp; lijdend voorwerp.

1954
2021-07-27
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Object

1. voorwerp, hetgeen aan studie of behandeling onderworpen wordt; 2. in het bijzonder de term in de psycho-analyse voor hetgeen tot doel van de (sexuele) strevingen wordt gekozen (objectkeuze, objectbezetting).

Lees verder
1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Object

(<Lat.), o. (-en), 1. voorwerp; zaak of persoon die beschouwd of behandeld wordt als zodanig: de verhouding van subject tot object; de objecten van het denken; 2. (taalk.) voorwerp.

Lees verder
1949
2021-07-27
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Object

(Lat. objéctum = het in den weg geworpene, het voorliggende, voorwerp; als subst. gebruikt neutr. v. objéctus = part. perf. v. obicere = voorwerpen, voorhouden). Voorwerp.

1949
2021-07-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Object

(Lat., taalk.), voorwerp van de zin.

1948
2021-07-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

object

o. voorwerp v. studie of beschouwing, doel.

1933
2021-07-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Object

i/d filosofie: datgene waarop de geestelijke werkzaamheid v/d mensch gericht is, het buiten-hem-om-zijnde, in tegenst. tot subject, het Ik, dat zich tegenover het o. stelt. In de taalk., het (lijdend of meewerkend) „voorwerp”, tegenover subject, het „onderwerp”.

1933
2021-07-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Object

(gramm.), ➝ Voorwerp. Zie ook ➝ Objectief.

1926
2021-07-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Object

wordt vrijwel in denzelfden zin gebruikt als ons voorwerp, dat er de letterlijke vertaling van is. Zoo komt object voor in de taalkunde, in den zin van lijdend voorwerp; in allerlei wetenschappen, om het voorwerp van onderzoek aan te duiden en in het algemeen om aan te geven, iets, dat iets ondergaat of lijdt. Al kan het woord volgens zijn afleidin...

Lees verder
1916
2021-07-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Object

Object - heet in de filosofie in ’t algemeen datgene, waarop de geestelijke werkzaamheid van het voorstellen, denken en willen gericht is, terwijl onder Subject verstaan wordt het voorstellende, denkende, willende wezen zelf, het Ik. In overeenstemming hiermede heet objectief, datgene wat aan het voorgestelde en gedachte voorwerp of ding op zichzel...

Lees verder
1910
2021-07-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Object

Object - onderwerp, zaak, waarmee iemand zich bezighoudt.

1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Object

o. (-en), voorwerp, alles wat zich aan ons gezicht of onzen geest voordoet; punt van behandeling.

1870
2021-07-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Object

Object of voorwerp is in de redeneerkunde de zaak, die den grondslag uitmaakt van een begrip. Het staat derhalve tegenover subject of het wezen, hetwelk een begrip vormt. Objectief is derhalve datgene, wat op de voorgestelde zaak of het begrip betrekking heeft, en subjectief datgene, wat er aan verbonden is volgens de meening van het subject. Besch...

Lees verder