Wat is de betekenis van Natuurlijke verbintenis?

2024-07-14
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Natuurlijke verbintenis

zie Verbintenis.

2024-07-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Natuurlijke verbintenis

(Ned. en Belg. verbintenissenrecht). Over het algemeen kan iedere verbintenis door een vordering in rechte worden geldend gemaakt; uitzonderingen zijn de zgn. n. v. (d.w.z. naturales tantum, niet tevens civiles, overeenkomstig de tegenstelling in het Rom. recht tusschen ius gentium en ius civile). Deze hebben wel andere rechtsgevolgen: hetgeen uit...

2024-07-14
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Natuurlijke verbintenis

Natuurlijke verbintenis - Art. 1395 B. W. bepaalt, dat hetgeen zonder verschuldigd te zijn betaald is, kan worden teruggevorderd, maar dat ten opzichte van nat. verbintenissen, waaraan men vrijwillig voldaan heeft, geen terugvordering kan plaats hebben. De wet zegt echter niet, wat zij onder n. v. verstaat, zoodat daaromtrent verschil van meening b...

2024-07-14
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

natuurlijke verbintenis

verbintenis die als zodanig wordt erkend, doch waaraan hetzij van de aanvang af, hetzij later, een vordering tot nakoming ontbreekt. Zo ontbreekt vanaf de aanvang de vordering tot nakoming bij een schuld uit spel en weddenschap. Wordt de schuld voldaan, dan kan het betaalde niet als onverschuldigd worden teruggevorderd. Hiernaast erkent de rechtspr...