Synoniemen van koude

2020-02-25

koude

Het begrip koude heeft 2 verschillende betekenissen: 1) eigenschap van het koud-zijn of toestand waarin het koud is; lage temperatuur; kou 2) iemand aan zijn lot overlaten

2020-02-25

Koude

Koude is net als koele in 1881 voor het eerst gesignaleerd, in Gent. Men spreekt daar - nog altijd - van een kewe of kèwwe. Het gaat hier vanzelfsprekend om een koud geserveerd borreltje. Bleef de borrel naam koele beperkt tot Gent, koude is ook in Noord- Brabant aangetroffen, als kaauwe. Van een dronkeman zei men vroeger hij heeft hem koud gebruikt of hij lust ze wel koud. En in 1874 schreef een spreekwoordenboek: Koud goed Maakt heet bloed. Een 'jonge borrel met ijs' wordt in Amsterdam wel ee...

2020-02-25

Koude

Koude KOU, v. lage temperatuur, koude weersgesteldheid, tegenstelling van warmte en hitte: de koude van den winter; loop zoo niet in de kou; eene snerpende, bijtende koude; — invloed daarvan op den mensch enz., koud gevoel: ik heb kou bij mij; koude aan handen en voeten; beven van koude; — verkoudheid: ik heb koude gevat, mijne slijmvliezen zijn ontstoken, tengevolge der gestoorde huidwerking, wat weer een gevolg is van te groote afkoeling (koude) der huid; — (Z. A.) kou krijgen, het koud...

2020-02-25

Koude

Koude, de tegenhanger van warmte, is een relatief begrip. Van een warmtereservoir, dat een lagere temperatuur heeft dan een ander, zegt men, dat het kouder is dan het andere. In een zekere ruimte wordt gezegd, dat er k. heerscht, wanneer de temperatuur er lager is dan in een andere ruimte. Steeds hebben de lichamen in een ruimte, waar k. heerscht, nog een zekere hoeveelheid warmteënergie. — K. is een in de geneeskunde veelvuldig gebruikt en heilzaam middel. Op het geheele lichaam toegepast, i...

2020-02-25

Koude

Koude noemen wij een betrekkelijk ontbreken van voelbare warmte. Er zijn derhalve geene bepaalde grenzen tusschen koude en warmte en het is enkel willekeur, wanneer wij de thermometergraden beneden het vriespunt koudegraden en die boven het vriespunt warmtegraden noemen. Zoodra de huid gevoelt, dat een ligchaam, waarmede zij in aanraking komt, of de omringende dampkringslucht minder warm is dan zij zelve en haar dus warmte ontneemt, dan noemen wij dat ligchaam of de temperatuur der lucht koud. D...

2020-02-25

Koude

Deze wordt in sommige meteorologische diensten door de heerschende luchttemperaturen bepaald, als volgt: vrij koud = tusschen +5° en 0°C; koud = tusschen 0° en —5°C; zeer koud = lager dan —5° C.