Synoniemen van Gewoonterecht

2020-02-28

Gewoonterecht

Het gewoonterecht bestaat uit stilzwijgende afspraken die binnen een bepaalde gemeenschap zijn geaccepteerd. Indien twee of meer burgers een geschil met elkaar hebben, hebben zij de mogelijkheid hun geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillenbeslechter. In Nederland is deze geschillenbeslechter de rechter. De rechter onderzoekt hetgeen beide partijen in de procedure hebben ingebracht en aan de hand hiervan velt de rechter een oordeel. Logischerwijs past de rechter het recht toe dat...

2020-02-28

Gewoonterecht

Gewoonterecht is een als recht aanvaarde praktijk. In het internationaal recht geldt een praktijk als gewoonterecht indien zij in veel staten bestaat en in overeenstemming is met internationale normen. Het is moeilijk te bepalen of in een bepaald geval van gewoonterecht sprake is. Zo hebben ontwikkelingslanden zich op gewoonterecht beroepen in de nationalisering van hulpbronnen. Indien andere landen zich daarbij neerleggen, wordt het gewoonterecht geleidelijk een echt recht. Gewoonterecht kan oo...

2020-02-28

gewoonterecht

Ongeschreven recht dat geldt omdat er binnen een bevolkingsgroep steeds naar wordt gehandeld, terwijl deze groep het als een rechtsplicht ziet deze gewoonteregel(s) op te volgen.

2020-02-28

Gewoonterecht

Recht dat zijn geldigheid ontleent aan het bestendig gebruik en aan de overtuiging dat door dit gebruik rechtens gehandeld wordt.

2020-02-28

Gewoonterecht

GEWOONTERECHT, o. het recht, dat niet door eene wetgevende macht is ingevoerd, maar dat wortelt in de op het eeuwenoud gebruik gevestigde rechtsovertuiging van het volk, het ongeschreven recht.

2020-02-28

Gewoonterecht

Gewoonterecht (consuetudo, jus consuetudinarium) noemt men zoodanige regtsbepalingen. die niet door de Wetgevende Magt van den Staat, maar door de regtsbewustheid des volks zijn te voorschijn geroepen. Een gewoonteregt is algemeen, wanneer het door een geheel volk, — provinciaal, wanneer het door een bepaald gewest, — en plaatselijk, wanneer het door een dorp of stad als geldend wordt erkend. Ook hebben sommige standen der maatschappij hun gewoonteregt, bijvoorbeeld de kooplieden hunne usant...

2020-02-28

Gewoonterecht

Gewoonterecht - is het recht, dat niet op de wijze van het wettenrecht door wetgevende organen wordt ingesteld, doch door herhaalde, eenzelfde gedragingen van het volk wordt geschapen. Voor het ontstaan van g. is noodig: 1° dat er een gewoonte aanwezig is, d.i. dat eenzelfde gedragslijn gedurende geruimen tijd zonder onderbreking en algemeen door de belanghebbende volksgenooten is gevolgd; 2° dat bovendien bij de belanghebbenden de overtuiging aanwezig is, dat de feitelijk gevolgde gedra...

2020-02-28

Gewoonterecht

Behalve de gewone rechtsregels, die in iederen beschaafden staat in de wet zijn vastgelegd, bestaan er ook nog onder de mensen sommige vaste regels, die niet op een wet, maar eenvoudig op het gebruik berusten. Dit noemt men gewoonterecht. Zo bestaan er bijv. onder kooplieden tal van ongeschreven gebruiken, usantiën genaamd, die bijna even sterk bindend zijn als de wet zelve. Ook wordt in verschillende overeenkomsten, bv. van huur, eenvoudig verwezen naar „het plaatselijk gebruik&rdquo...