Wat is de betekenis van Geschillen van bestuur?

1973
2022-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geschillen van bestuur

geschillen gerezen naar aanleiding van beweerde met recht of doelmatigheid strijdige uitoefening van bestuursfuncties, d.w.z. functies van en beperkt tot het bestuur van een publiekrechtelijke instelling. In Nederland draagt art. 79 GW de beslissing van deze geschillen tussen provincies onderling, provincie en gemeente, gemeenten onderling, alsmede...

Lees verder
1949
2022-12-01
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Geschillen van Bestuur

zie Raad van State.

1933
2022-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Geschillen van bestuur

Geschillen van bestuur - geschillen van administratief-rechtelijken aard, tusschen overheidsorganen of tusschen burgers en de overheidsorganen. ➝ Rechtspraak.

1870
2022-12-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Geschillen van bestuur

Geschillen van bestuur worden genoemd in art. 68 der Nederlandsche grondwet. Daar lezen wij: „De Koning beslist alle geschillen van bestuur, welke tusschen twee ot meer provinciën ontstaan, wanneer hij die niet in der minne kan doen bijleggen." Daarmede staat in verband art. 132, inhoudende, „dat de Provinciale Staten trachten alle geschillen tussc...

Lees verder