Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Ruggie beginselen

betekenis & definitie

De Ruggie beginselen (Engels: Ruggie principles) zijn de door de VN goedgekeurde richtlijnen voor ondernemingen en mensenrechten ten behoeve van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze zijn opgesteld en vernoemd naar de speciale VN-vertegenwoordiger voor bedrijven, de Amerikaanse hoogleraar John Ruggie.

De basis van deze beginselen is: 1. De bestaande verplichtingen van staten om mensenrechten en fundamentele vrijheden te beschermen en te realiseren (1e pijler, State Duty to Protect); 2. De verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren (2e pijler, Business Responsibility to Respect); 3. De noodzaak te voorzien in effectieve maatregelen voor herstel en/of verhaal bij inbreuken hierop (3e pijler, Access to Remedy).

Kernconcept in de richtlijnen is due diligence. Ruggie beschrijft wat daar onder dient te worden verstaan: Het in beeld brengen van wat de huidige en potentiële effecten van een onderneming op mensenrechten zijn en je de bevindingen eigen maken; Actie ondernemen en nagaan of die acties succesvol zijn; Naar buiten brengen hoe de effecten worden aangepakt. Effecten komen niet alleen rechtstreeks voort uit de eigen bedrijfsvoering, maar kunnen ook ontstaan via de handelsketen; Due diligence is geen eenmalige activiteit, het is een voortdurend proces.