Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 29-06-2015

2015-06-29

Genocideverdrag

betekenis & definitie

Het genocideverdrag is het 'Verdrag voor het voorkómen en bestraffen van de misdaad van genocide' , dat in 1951 aangenomen en van kracht werd. Het verdrag is opgesteld door de VN.

Het verdrag definieert genocide als daden gericht op vernietiging van het geheel of een deel van een nationale, etnische, raciale of religieuze groep, als door het doden van leden van de groep; opzettelijk toebrengen van lichamelijk of geestelijk letsel aan leden; voorwaarden opleggen die de fysieke vernietiging van geheel of delen leiden; maatregelen opleggen die geboorten binnen de groep verhinderen; gedwongen overbrengen van kinderen uit de groep naar een andere.

Het verdrag bepaalt dat genocide niet de aangelegenheid van een staat is, maar een zaak van internationale betrokkenheid. Elke staat kan een beroep doen op de VN om maatregelen te nemen ter voorkoming of onderdrukking van genocide. Genocide moet volgens het verdrag worden berecht door een internationaal hof, of wanneer dat er niet is door een nationale rechtsmacht. In Nederland kunnen degenen die verantwoordelijk zijn voor genocide worden vervolgd op grond van de Wet internationale misdrijven.