Wachler betekenis & definitie

Wachler (Johann Friedrich Ludwig), een verdienstelijk geschied- en letterkundige, geboren te Gotha den 15den April 1767, studeerde te Jena en te Göttingen in de letteren en godgeleerdheid, werd in 1790 rector te Herford, in 1794 hoogleeraar te Rinteln, in 1801 te Marburg en ie 1815 te Breslau. Ook zag hij zich bekleed met betrekkingen bij onderwijs en eeredienst, welke hij echter in 1824 moest nederleggen, toen hij in den strijd over de gymnastiescholen onbewimpeld zijne vrijzinnige gevoelens openbaarde. Niettemin bleef hij hoogleeraar en werd tevens opperbibliothecaris der académische boekerij.

Hij overleed den 4den April 1838. Van zijne geschriften, welke getuigenis geven van grondige studie, vermelden wij: „Lehrbuch der Geschichte (1817; 6de druk 1828)”, — „Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Nationallitteratur (1818—1819, 2 dln; 2de druk, 1833)”, — „Philomathie (1819—1821, 3 dln)”, — „Handbuch der Geschichte der Literatur (1804; 3de druk, 1833, 4 dln)”, — „Geschichte der historischen Forschung und Kunst (1812—1820, 2 dln)”, — „Die Pariser Bluthochzeit (1826: 2de druk, 1828)”, — en „Lehrbuch der Literaturgeschichte (1827; 2de druk, 1830)”.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018