Technologie betekenis & definitie

Technologie of bedrijfsleer is de theorie of de stelselmatige kennis van alle werkzaamheden der nijverheid. Tot deze laatste rekent men alle werkzaamheden, die de verwerking volbrengen van grondstoffen tot bruikbare voorwerpen. Die verwerking kan enkel eene vormverandering zijn of ook door scheikundigen invloed worden te weeg gebragt, zoodat men eene mechanische en eene chemische technologie onderscheidt. De eerste houdt zich bijv. bezig met de verandering van ijzer in blik en in ijzerdraad, met het bewerken van hout door zagen, schaven, buigen, persen enz., — de tweede daarentegen bereidt loodwit van lood, brandewijn van koren, leder van huiden enz.

Somtijds wordt de grondstof zoowel mechanisch als chemisch behandeld, bijv. bij het zamensmelten van zand met potasch, soda en kalk, en de daarop volgende verandering der glasmassa in flesschen enz. Bij de wetenschappelijke behandeling der nijverheid kan men verschillende wegen inslaan. Men kan eene getrouwe voorstelling geven van de verschillende bewerkingen zonder eene nadere verklaring (empirische technologie). Ook kan men de wetenschappelijke gronden ontvouwen, waarop die bewerkingen rusten (theoretische technologie). Eindelijk kan men één voor één den loop der bewerkingen schetsen, dienende tot het vormen van een bepaald voortbrengsel (bijzondere technologie) en daarbij afdeelingen maken naar de grondstoffen (wolbewerking, metaalbewerking, houtbewerking enz.), naar de voortbrengselen (lakenweverij, garenspinnerij, draadtrekkerij enz.) of naar de bedrijven, welke doorgaans in het maatschappelijk leven gescheiden zijn (smederij, slotenmakerij, linnenweverij, damastweverij enz.). De algemeene of vergelijkende technologie beschouwt de middelen (methoden, werktuigen) afzonderlijk en niet met betrekking tot hunne regelmatige aanwending bij de vervaardiging van een of ander voortbrengsel, maar in vergelijking met andere middelen, waardoor men hetzelfde doel zoekt te bereiken, bijv. de middelen tot het vasthouden of tot het verdeelen enz. der voorwerpen.

Gepubliceerd op 20-08-2018