2020-01-26

Technologie

Technologie - v. leer van de verrichtingen, waardoor de mensch de voortbrengselen der natuur tot stoffen verwerkt welke voor de bevrediging zijner behoeften dienen : school voor technologie; leerboek der technologie.

2020-01-26

Technologie

Technologie of bedrijfsleer is de theorie of de stelselmatige kennis van alle werkzaamheden der nijverheid. Tot deze laatste rekent men alle werkzaamheden, die de verwerking volbrengen van grondstoffen tot bruikbare voorwerpen. Die verwerking kan enkel eene vormverandering zijn of ook door scheikundigen invloed worden te weeg gebragt, zoodat men eene mechanische en eene chemische technologie onderscheidt. De eerste houdt zich bijv. bezig met de verandering van ijzer in blik en in ijzerdraad, met...

2020-01-26

technologie

technologie - v. gmv. kunstleer; beschrijving □, geschiedenis van kunsten en handwerken

2020-01-26

technologie

technologie - v., kunstieer, kunst- en handwerksbeschrijving of geschiedenis, bedrijfskunde.

2020-01-26

technologie

technologie - Verwijst doorgaans naar de toepassing van wetenschap, in het bijzonder voor commerciële of industriële doeleinden. De term wordt soms gebruikt in een antropologische context om in algemene zin te verwijzen naar de kennis die een beschaving heeft van het maken van gereedschappen, het vergaren van goederen en het uitoefenen van ambachten.

2020-01-26

Technologie

Technologie is het geheel van processen ten behoeve van het voortbrengen van producten en het realiseren van de functionaliteit van het product.

2020-01-26

Technologie

Het geheel aan kennis en kunde waarmee de mensheid vorm geeft aan haar omgeving en waarmee zij leven en samenleving inricht. Technologie maakt deel uit van de samenleving en ontwikkelt zich als regel in nauwe samenhang met andere menselijke uitingen, waardoor een zekere mate van evenwicht kan worden bewaard.

2020-01-26

technologie

technologie - zelfstandig naamwoord uitspraak: tech-no-lo-gie 1. toepassing van wetenschap in de techniek ♢ door de technologie hebben we zulke snelle computers Zelfstandig naamwoord: tech-no-lo-gie de technologie de technologieën

2020-01-26

Technologie

of bedrijfsleer is de theorie of stelselmatige kennis van alle werkzaamheden der nijverheid. De bewerking der grondstoffen kan alleen vormverandering beoogen of ook door chemischen invloed worden teweeggebracht. De eerste heet mechanische, de tweede chemische technologie.

2020-01-26

Technologie

Technologie - de leer der industrieele bereiding en verwerking van natuur- en kunstproducten. De t. beweegt zich alzoo op een uitgestrekt veld, waarbij onderscheidene natuurkundige wetenschappen haar de hand moeten reiken. Zij wordt verdeeld in een mechanische en een chemische t., naarmate de bearbeiding der stoffen een werktuiglijke of ook een scheikundige behandeling vereischt. Bij vele dezer bereidingen paren zich beide behandelingen, zooals bij de lederbereiding, de ververij, enz.

2020-01-26

Technologie

Dit omvat in meer abstracte betekenis de manieren hoe in de behoefte van de klant wordt voorzien. Een klant die op zoek is naar transport om in Madrid te komen, kan kiezen tussen onder meer een vliegtuig, trein, bus, auto, motor en fiets. De klant heeft dus substitutiemogelijkheden en hij kan kiezen tussen transporttypen. In de praktijk heeft vrijwel elk bedrijf in positieve of negatieve zin te maken met substitutiemogelijkheden. Substitutie is voor sommige bedrijven een kans, voor anderen een r...

2020-01-26

technologie

v. bedrijfsleer, kunst- of handwerksbeschrijving of -geschiedenis.

2020-01-26

technologie

technologie - Zelfstandignaamwoord 1. de systematische en praktische toepassing van kennis De ontwikkeling van de technologie kwam met de Industriële Revolutie in een stroomversnelling. 2. (techniek) een bepaalde systematische en praktische toepassing van wetenschappelijke kennis De ontwikkeling van de computer heeft een grote uitwerking gehad op een heel stel andere technologieën.

2019-06-08

industriële technologie

industriële technologie - Vakgebied waarin men de principes van de technische wetenschappen en wetenschappelijk beheer toepast in industriële ondernemingen om efficiëntie en hoge productiviteit te behouden.

2016-02-05

Exponentiële technologie

Elke technologie die een informatie technologie wordt zal een exponentiële groeicurve gaan doormaken. Dat betekent dat ook de groei op zichzelf elke x periode met een bepaalde factor groeit. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Wet van Moore. Als mensen zijn wij lineair geprogrammeerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat we weten dat een week altijd zeven dagen heeft, dat een minuut uit 60 seconden bestaat en dat we exact weten hoe hard 100 km per uur is. In onze evolutie tot nu toe was het ook h...

2019-10-14

Scheikundige technologie

➝ Chemische technologie.

2017-05-30

ICT-technologie

technologie die gebruikt wordt in de informatie- en communicatietechnologie (ICT); technologie van of in de ICT

2019-06-08

biomedische technologie

biomedische technologie - Tak van biotechniek die zich bezighoudt met medische problemen zoals inplanteerbare apparaatjes, kunstmatige ledematen en organen, physieke hulpstukken voor gehandicapten en instrumenten die worden gebruikt bij onderzoek, diagnose en behandeling.

2019-06-08

scheikundige technologie

scheikundige technologie - Vakgebied waarin scheikunde, natuurkunde en wiskunde zijn gecombineerd met de beginselen van de techniek om milieu-, biomedische, maatschappelijke of technische problemen op te lossen, die ontstaan bij die toepassing van scheikunde.

2019-04-23

Chemische technologie

Chemische technologie - is de leer van de werkwijzen en de apparatuur, waarvan men zich in de chemische industrie bedient.