2020-04-03

Technologie

Het geheel aan kennis en kunde waarmee de mensheid vorm geeft aan haar omgeving en waarmee zij leven en samenleving inricht. Technologie maakt deel uit van de samenleving en ontwikkelt zich als regel in nauwe samenhang met andere menselijke uitingen, waardoor een zekere mate van evenwicht kan worden bewaard.

2020-04-03

Technologie

Technologie is het geheel van processen ten behoeve van het voortbrengen van producten en het realiseren van de functionaliteit van het product.

2020-04-03

Technologie

Dit omvat in meer abstracte betekenis de manieren hoe in de behoefte van de klant wordt voorzien. Een klant die op zoek is naar transport om in Madrid te komen, kan kiezen tussen onder meer een vliegtuig, trein, bus, auto, motor en fiets. De klant heeft dus substitutiemogelijkheden en hij kan kiezen tussen transporttypen. In de praktijk heeft vrijwel elk bedrijf in positieve of negatieve zin te maken met substitutiemogelijkheden. Substitutie is voor sommige bedrijven een kans, voor anderen een r...

2020-04-03

technologie

technologie - Zelfstandignaamwoord 1. de systematische en praktische toepassing van kennis De ontwikkeling van de technologie kwam met de Industriële Revolutie in een stroomversnelling. 2. (techniek) een bepaalde systematische en praktische toepassing van wetenschappelijke kennis De ontwikkeling van de computer heeft een grote uitwerking gehad op een heel stel andere technologieën. Woord...

2020-04-03

technologie

technologie - zelfstandig naamwoord uitspraak: tech-no-lo-gie 1. toepassing van wetenschap in de techniek ♢ door de technologie hebben we zulke snelle computers Zelfstandig naamwoord: tech-no-lo-gie de technologie de technologieën

2020-04-03

Technologie

Technologie of bedrijfsleer is de theorie of de stelselmatige kennis van alle werkzaamheden der nijverheid. Tot deze laatste rekent men alle werkzaamheden, die de verwerking volbrengen van grondstoffen tot bruikbare voorwerpen. Die verwerking kan enkel eene vormverandering zijn of ook door scheikundigen invloed worden te weeg gebragt, zoodat men eene mechanische en eene chemische technologie onderscheidt. De eerste houdt zich bijv. bezig met de verandering van ijzer in blik en in ijzerdraad, met...

2020-04-03

Technologie

Technologie - v. leer van de verrichtingen, waardoor de mensch de voortbrengselen der natuur tot stoffen verwerkt welke voor de bevrediging zijner behoeften dienen : school voor technologie; leerboek der technologie.

2020-04-03

Technologie

Technologie - de leer der industrieele bereiding en verwerking van natuur- en kunstproducten. De t. beweegt zich alzoo op een uitgestrekt veld, waarbij onderscheidene natuurkundige wetenschappen haar de hand moeten reiken. Zij wordt verdeeld in een mechanische en een chemische t., naarmate de bearbeiding der stoffen een werktuiglijke of ook een scheikundige behandeling vereischt. Bij vele dezer bereidingen paren zich beide behandelingen, zooals bij de lederbereiding, de ververij, enz.

2020-04-03

technologie

technologie - v., kunstieer, kunst- en handwerksbeschrijving of geschiedenis, bedrijfskunde.

2020-04-03

technologie

technologie - v. gmv. kunstleer; beschrijving □, geschiedenis van kunsten en handwerken

2020-04-03

technologie

v. bedrijfsleer, kunst- of handwerksbeschrijving of -geschiedenis.

2020-04-03

technologie

technologie - Verwijst doorgaans naar de toepassing van wetenschap, in het bijzonder voor commerciële of industriële doeleinden. De term wordt soms gebruikt in een antropologische context om in algemene zin te verwijzen naar de kennis die een beschaving heeft van het maken van gereedschappen, het vergaren van goederen en het uitoefenen van ambachten.

2020-04-03

Technologie

of bedrijfsleer is de theorie of stelselmatige kennis van alle werkzaamheden der nijverheid. De bewerking der grondstoffen kan alleen vormverandering beoogen of ook door chemischen invloed worden teweeggebracht. De eerste heet mechanische, de tweede chemische technologie.

2020-04-03

technologie

(technolo'gi) v. [Gr. logos, leer] leer der handwerken, manufakturen enz.