Wat is de betekenis van Technologie?

2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

technologie

technologie - Zelfstandignaamwoord 1. de systematische en praktische toepassing van kennis De ontwikkeling van de technologie kwam met de Industriële Revolutie in een stroomversnelling. 2. (techniek) een bepaalde systematische en praktische toepassing van wetenschappelijke kennis ...

Lees verder
2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

technologie

technologie - zelfstandig naamwoord uitspraak: tech-no-lo-gie 1. toepassing van wetenschap in de techniek ♢ door de technologie hebben we zulke snelle computers Zelfstandig naamwoord: tech-no-lo-gie de technologie...

Lees verder
2017
2023-01-29
Jim Emanuels

Partner at Tacstone and professor at RUG

Technologie

Dit omvat in meer abstracte betekenis de manieren hoe in de behoefte van de klant wordt voorzien. Een klant die op zoek is naar transport om in Madrid te komen, kan kiezen tussen onder meer een vliegtuig, trein, bus, auto, motor en fiets. De klant heeft dus substitutiemogelijkheden en hij kan kiezen tussen transporttypen. In de praktijk heeft vrijw...

Lees verder
2012
2023-01-29
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren

Technologie

Technologie is het geheel van processen ten behoeve van het voortbrengen van producten en het realiseren van de functionaliteit van het product.

1994
2023-01-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Technologie

[v. Gr. technikos = bedreven, en -logia = leer] leer van de verwerking en toepassing van natuurprodukten en grondstoffen.

1993
2023-01-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Technologie

leer van de bewerkingen en mechanische hulpmiddelen

1991
2023-01-29
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Technologie

Het geheel aan kennis en kunde waarmee de mensheid vorm geeft aan haar omgeving en waarmee zij leven en samenleving inricht. Technologie maakt deel uit van de samenleving en ontwikkelt zich als regel in nauwe samenhang met andere menselijke uitingen, waardoor een zekere mate van evenwicht kan worden bewaard.

1990
2023-01-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

technologie

technologie - Verwijst doorgaans naar de toepassing van wetenschap, in het bijzonder voor commerciële of industriële doeleinden. De term wordt soms gebruikt in een antropologische context om in algemene zin te verwijzen naar de kennis die een beschaving heeft van het maken van gereedschappen, het vergaren van goederen en het uitoefenen va...

Lees verder
1981
2023-01-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

technologie

de leer van het verkrijgen en bewerken van bouw- en grondstoffen. Elke tak van de industrie heeft een eigen technologie, b.v. de technologie van de textiel. De beoefenaar ervan heet technoloog (zie bijvoorbeeld scheikundige).

Lees verder
1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Technologie

[Fr.], v., 1. leer van de handelingen waardoor de mens grondstoffen been verwerkt; 2. systematische toepassing van natuurwetenschap of andere georganiseerde kennis voor praktische doeleinden. Technologie kan verdeeld worden in een mechanische, fysische en een chemische technologie, naarmate de bewerking van de stoffen een werktuigkundige, natuurk...

Lees verder
1955
2023-01-29
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Technologie

leer der technische bewerkingen.

1950
2023-01-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Technologie

(<Fr.), v., leer van de bedrijven waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur tot stoffen verwerkt tot bevrediging van zijn behoeften: het veranderen der natuurproducten in kunstproducten: mechanische en scheikundige technologie.

1948
2023-01-29
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

technologie

v. bedrijfsleer, kunst- of handwerksbeschrijving of -geschiedenis.

1937
2023-01-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

technologie

v. (de leer der bewerkingen, welke de grondstoffen, door de natuur geleverd, ten behoeve van de nijverheid of een bepaalde tak van nijverheid ondergaan; ook: bedrijfsleer; leer, geschiedenis der handwerken, manufacturen enz.): mechanische, scheikundige technologie; (g = g).

1933
2023-01-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Technologie

studie v/d theoretische en praktische kennis v. alles wat de nijverheid betreft; → Bedrijfsleer.

1930
2023-01-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

technologie

(technolo'gi) v. [Gr. logos, leer] leer der handwerken, manufakturen enz.

1926
2023-01-29
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Technologie

of bedrijfsleer is de theorie of stelselmatige kennis van alle werkzaamheden der nijverheid. De bewerking der grondstoffen kan alleen vormverandering beoogen of ook door chemischen invloed worden teweeggebracht. De eerste heet mechanische, de tweede chemische technologie.

Lees verder
1916
2023-01-29
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Technologie

Kunstleer, de wetenschappelijke bearbeiding van ruwe stoffen tot practisch nuttige materialen en voorwerpen.

1916
2023-01-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Technologie

Technologie - de leer der industrieele bereiding en verwerking van natuur- en kunstproducten. De t. beweegt zich alzoo op een uitgestrekt veld, waarbij onderscheidene natuurkundige wetenschappen haar de hand moeten reiken. Zij wordt verdeeld in een mechanische en een chemische t., naarmate de bearbeiding der stoffen een werktuiglijke of ook een sch...

Lees verder
1914
2023-01-29
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

technologie

technologie - v., kunstieer, kunst- en handwerksbeschrijving of geschiedenis, bedrijfskunde.