Object betekenis & definitie

Object of voorwerp is in de redeneerkunde de zaak, die den grondslag uitmaakt van een begrip. Het staat derhalve tegenover subject of het wezen, hetwelk een begrip vormt. Objectief is derhalve datgene, wat op de voorgestelde zaak of het begrip betrekking heeft, en subjectief datgene, wat er aan verbonden is volgens de meening van het subject.

Beschouwt men eene zaak objectief, dan let men op haren aard en hare gesteldheid, — beschouwt men ze subjectief, dan bepalen wij de betrekking of verhouding der zaak tot ons zelven.

Objectieve kennis komt overeen met het ware wezen der zaak, en subjectieve kennis met de voorstelling, welke de mensch daarvan gevormd heeft. — In de spraakkunst is het object of voorwerp de persoon of zaak, waarop de werking van het subject of onderwerp overgaat.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018